بررسی معنویت در محیط کار و بهره‌وری نیروی سازمانی در بانک گردشگری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران- ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، نراق، دانشگاه آزاد اسلامی ایران

چکیده

پژوهش
حاضر به بررسی معنویت در محیط کار و بهره‌وری سازمانی در بانک گردشگری پرداخته
است. مؤلفه‌های معنویت در محیط کار شامل معنادار بودن کار، احساس همبستگی و همسوئی
با ارزش‌های سازمان می‌باشد. نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری
پژوهش تحقیق کلیه کارکنان بانک گردشگری می‌باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بوده
است. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده نرم افزار
SPSS و لیزرل انجام شده است.
بررسی نتایج نشان داد که بین متغیرهای معنویت در محیط کار و بهره‌وری سازمانی
رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


ابطحی، سید حسین، کاظمی، بابک (1383) «بهره‌وری»، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

احمدی، محمد (1386)" نظارت و کنترل"، تهران، انتشارات رشد.

احدی نیا، ناصر الدین (1384) "راهکار‌های افزایش بهره‌وری"، تدبیر، شماره 157.

بلچر، جان.جی (1387)" راهنمای جامع مدیریت بهره‌وری "، ترجمه مدیریت بهره‌وری، تهران: نشر کارآفرینان.  

پرکوپنکو، جوزف (1372)" مدیریت بهره‌وری"،  (ترجمه ابراهیمی مهر)، تهران: انتشارات مؤسسه کار و تامین اجتماعی.

جاسبی، عبدالله (1388)" نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی"، www,Jasbi.net.

حاجی‌احمدی، فاطمه (1382) " تعهد سازمانی و رابطه آن با بهره‌وری در مراکز صنعتی شهر قم"، تهران: دانشگاه الزهراء پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی عمومی.

حدادی، فاطمه (1381) " بررسی فرهنگ سازمانی اداره آموزش و پرورش منطقه 4 تهران و ارائه راه‌کارهای عملی جهت افزایش بهره‌وری نیروی انسانی"، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد.

خاکی، غلامرضا (1386) " مدیریت بهره‌وری با رویکرد تحلیلی آن در سازمان"، تهران: انتشارات کوهسار.

دراکر، پیتر (1384) "چالش‌های مدیریت در سده 21"،  (ترجمه عبدالرضا رضائی‌نژاد)، تهران: نشر فرا، چ3.

رابینز، استیفن (1383) "تئوری سازمان"، ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، نشر صفار- اشراقی.

رستگار، عباسعلی (1385)" ارائه و تبیین مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت (مطالعه موردی: دانشگاه تهران)"، رساله دکتری، دانشگاه تهران.

رستگار، ع (1383)"معنویت و مدیریت"، فصلنامه هفت آسمان، 22.

رحمانی، جعفر، نصر آبادی، علی (1377) "نکات مؤثر در مدیریت کارآمد"، قم.

رضایی، اردشیر (1382) "مدیریت سازمانها و بهره‌وری نیروی انسانی"، تدبیر، شماره 131.

رضوی، فائزه (1383) "بررسی میزان اطلاع و به‌کارگیری روش و اصول مدیریت کیفیت فراگیر و ارتباط آن با بهره‌وری نیروی انسانی کارکنان ستادی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تهران"، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد.

زهرائی، شقایق (1385) " تأثیر آموزش برخی از مؤلفه‌های هوش هیجانی بر رضایت شغلی و بهره‌وری کارکنان شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریائی ایران"، تهران: دانشگاه الزهراء پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی عمومی.

ساداتی، منوچهر (1384)" تعیین عوامل مؤثر بر بهره‌وری شرکت‌های توزیع برق تهران با استفاده از روش تصمیم‌گیری گروهی "، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد.

ساعتچی، محمود (1372) " انگیزش، فضای سازمانی و بهره‌وری در سازمان"، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره9.

طاهری، شهنام (1387) " بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان‌ها "، تهران: نشر هستان، چ14.

فتاحی، مهدی (1386)"بررسی اثرات معنویت محیط کاری بر رفتار‌های شهروندی سازمانی و ارتباط آن با وفاداری مشتری و کیفیت درمان در سازمان تأمین اجتماعی"، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه تهران.

فریدونیان، علی (1388) "عوامل موثر بر بهره وری کارکنان شرکت تولیدی نیروگاه گازی خراسان "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

فرهنگی، ع، فتاحی، م و واثق، ب (1385)" معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی"، فرهنگ مدیریت، 13 (4)، 36-5.

عابدی جعفری، ح، رستگار، ع، و (1386) "ظهور معنویت در سازمانها"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، 5، 121-99.

عسگری، مصطفی، 1384، بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت فولاد مبارکه، یزد: دانشگاه یزد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع.

عرفانی نیا، محمد (1383) "ساختار سازمان و بهره‌وری"، سایت تدبیر، شماره 146.

کارگرمزین، آناهیتا (1384) " بیگانگی از کار و تأثیر آن بر بهره‌وری نیروی کار، مطالعه موردی در میان کارکنان اداره کل کار و امور اجتماعی استان گیلان"، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مدیریت، دانشگاه گیلان.

کریمی اراضی، زهرا (1389)" بررسی رابطه معنویت محیط کار و تعهد سازمانی در شهرداری مبارکه اصفهان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

گروه، بهرام (1379) " بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع‌انسانی در واحدهای پشتیبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد.

مقیمی، سیدمحمد، رهبر، امیرحسین، اسلامی، حسن (1386)"معنویت سازمانی و تأثیرآن در رضایت کارکنان"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره4-3.

موسوی، سید محمد مهدی (1387)" مطالعه‌ای پیرامون رابطه بین معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان در شرکت پخش فراورده‌های نفتی ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه پردیس قم.

موغلی، علیرضا؛ عزیزی، علیرضا (1387) " مدیریت بهره‌وری نیروی‌انسانی"، تهران: انتشارات پیام‌نور.

هرسی، بال، بلانچارد، کنت (1375) " مدیریت رفتار سازمانی، استفاده از منابع‌انسانی"،  (ترجمه کبیری)، تهران: انتشارات ماجد، ج5.

Armenio,Rego,Miquel Pinae,Cunha (2008)"workplace spirituality and organizational commitment: an empirical study" ,journal of organizational change management,vol.21,No.1,pp53-75.

Artige, L &Nicolini, Rosella (2006)" Labor productivity in Europe: Evidence from a sample of regions , CREPP University of Liege.

 Badescu, Mariela (2009)" The impact of information technologies on firm productivity: Empirical evidence from Spain" , Technovation 29 – Garces-Ayerbe, 122-129 , available online at: www.sciencedirect.com.

Bagger , Jesper & Christensen , Bent & T.Mortensen , Dale (2009)" Wage and productivity dispersion: Labor quality or rent sharing?" , Royal Holloway, University of London and LMDG.

Bartlett,Kenneth R (2001)"the relationship between training and organizational commitment: a stidy in the Health care field ",Human resource development,vol,12,No.4,pp335-352.

Brooks,Kit (2006)"Human resource development,social capital,emotional intelligence anylink to productivity",journal of Eueopean industrial training,vol.30,No.4,pp117-120.

Buntz,C.Gregory (2008)"problems and issues in human service productivity important",public productivity review,vol.5,No.4,pp299-320.

Carmody,J.Rerd,G.Kristeller,J, fullness,spirituality Merriam,Ph (2008)"mind fullness,spirituality and health-related symptoms",journal of psychosomatic research,vol.64,pp393-403.

Chan,P.W,Kaka,A (2007)"productivity improvements: understand and the workforce perceptions of productivity first",personnel rewiew,vol.36,No.4,pp564-584.

Choudhry , Misbah Tanveer (2009)" Determinants of labor productivity: An empirical investigation of productivity divergence" , University of Groningen the Netherlands.

Chudnovsky , Daniel & Lopez , Andres , Pupato , German (2006)" Innovation and productivity in developing countries: A study of Argentine manufacturing firms' behavior (1992-2001)" , Research Policy 35 , 266-288 , available online at www.sciencedirect.com.

Dein,S and et.al (2003)"spirituality ,psychiatry and participation: a cultural analysis" ,journal of transcultural psychiatry,vol.42,No.4.

Dorsett,Doborah (2006)"Four learning approaches to enhancing employee productivity ",Handbook of business strategy,pp273-277.

Driver,M (2007)"meaning and suffering in organization ", jornal of organizational change management,vol.29,No.5,pp611-632.

Ashmos, D. P ,Duchon,D (2005)"nurturing the spirit at work: impact on work unit performance",the leadership quatrery,vol.16,pp.807-833.

Duryea , Suzanne & Pages , Carmen (2002)" Human capital policies: What they can and cannot do for productivity and poverty reduction in Latin America , Inter-American development bank.

Fry,L.W (2003)" Toward a theory of spiritual leadership", TheLeadership ,Quarterly, 14 , 693-727.

Giacalone, R.A. & Jurkiewicz, C.L (2003)" Toward a science of workplace spirituality", In R.A. Giacalone and C.L.Jurkiewicz (Eds.), Handbook of workplace spirituality and organizational performance, New York:Sharpe.

Gibbons,P (1999)" Spirituality at work: Definitions, measures, assumptions and validation,Retrieved from http://spiritatwork.com/ uversity/Gibbons1999.h tm.

Gielen ,Anne & J.M.Kekhofs ,Marcel & C.Van Ours,Jan (2006)" Performance related pay and labor productivity ", Forschungsinstitut Institute for the study of labor.

Gotsis,G,Kortezi,Z (2008) "philosophical foundations of workplace spirituality: a critical approach" , journal of business ethics,pp575-600.

Gull,A.G and Doh,J (2004)"the transmutation of the organization: toward a more spiritual workplace",journal of management inquiry.

Herman,R.L (2008)"servant leadership: a model for organizations desiring a workplace spirituality culture",school of business and technology.

Hwang.Lee,Y (2010)"External knowledge search,innovative performance and productivity in the Korean ICT sector",tele communications policy,pp.562-571.

-Jaaskelainen,A,lonnqvist,A (2009)"designing operative productivity measures in public services",the jounal of information and knowledge management system,vol. 39 , No.1,pp55-67.

-Johnstone,Robe,Jones,Peter (2004)"service productivity",international journal of productivity and performance management,vol,53,pp201-214.

-Kale, S. H., & Shrivastava, S (2003)" The enneagram system for enhancing workplace spirituality", Journal of Management Development, 4 (22), 308-328.

Karakas,F (2009)"Spirituality and performance in organization: a literature review",journal of business Ethics,No,94,pp89-106.

Kinjerski. V., & Skrypnek, B. J (2006)" Creating organizational conditions that foster employee spirit at work", Leadership & Organization Development Journal, 4 (27), 280-295.

Kinjerski. V. M., & Skrypnek, B. J (2004) "Defining spirit at work: finding common ground", Journal of Organizational Change Management, 1 (17), 26-42.

Kolodinsky,W,Giacalone,A,jurkiewics,L (2008)"workplace values and outcomes: exploring personal organizational and interactive workplace spirituality" ,journal of business ethics,vol.81,pp465-480.

Komala,K and Ganesh,L.S (2007)"individual spirituality at work and its relationship with job satisfaction and Burnout: an exploratory study among Healthcare professionals",the business review,vol.7,No.1,pp124-129.

Krishna Kumar,Sand,Neck,C.P (2002)"The what,why,how of spirituality in the workplace",journal of managerial psychology,vol.17,No.3,pp153-164.

Lewis,J.S and Geroy,G.D (2000)"Employee spirituality in the workplace: a cross cultural view for the management of spiritual employees",journal of management education,vol.24,No.5,pp.682-694.

Linna,P,Pekkola,S,Ukko,J,Melkas,H (2010)"defining and measuring productivity I the public sector: managerial perception", international journal of publicsector management,vol.23,No,5,pp479-499.

Lilis,J,Gifford,E,Humphreys,K&Moos,R (2008)"Assessingspirituality/religiosity in the treatment environment: The treatment spirituality/religiosity scale", Journal of Substance Abuse Treatment, 20, 30-37.

Lips-Wiersma, M.S. and Mills, C (2002)" Coming out of the closet: Spiritual expression in the workplace", Journal of Managerial Psychology, 17 (3), pp. 183-202.

Mason,Geeff (2000)"Vocational tralning and productivity and performance,university of Groningen",international journal of manpower,pp55-70.

Marques,F.J,Dhiman,S (2008)"on teaching and learning spirituality in the workplace at the MBA level",journal of global business issues,vol.2,pp95-111.

Marques,F.J (2008)"the spiritual rule-treat others as well as possible considering your best abilities and values,their preferences and the well being of all life",international journal of organizational analysis,vol.16,No.2,pp42-49.

Marques,F.J,Dhiman,S,King,R (2005)"spirituality in the workplace: developing an integral model and a comprehensive definition",journal of American academy of business,Cambridge,vol.4,No.1.

Marques, J, Dhiman, S, & King, R (2005) "Spirituality in the workplace: Developing an Integral model and a Comprehensive Definition", The Journal of American Academy of Business, Cambridge, 1 (7), 81-91.

M.Herman , Alexis & G.Abraham , Katharine (1998)" Measuring state and local government labor productivity: Examples from eleven services" , U.S Department of labor , Bulletin 2495.

Milliman, J, Czaplewski, A.J, Ferguson, J (2003)" Workplace Spirituality andemployee Work attitudes", Journal of Organizational Change Management, 16 (4), 426-447.

Moerer,W (2009)"work place spirituality during a financial crisis",the business Renaissance Quarterly,pp179-184.

Moore,T.M and Casper,W.J (2006)"an examination of proxy measures of workplace spirituality: a profile model of multidimensional contructs",journal of leadership and organizational studies,vol.12,No.4,pp.109-118.

Mulligan , Casey (2008)" What caused the recession of 2008? Hints from labor Productivity , University of Chicago.

Ozbilgin,Mustafa (2005)"international human resource management: the theory and practice",first published by palgrave macmlilan.

Pawar,S.B (2009)"workplace spirituality facilitation: a comprehensive model ", journal of business ethics.

Poolle,E (2009)"organizational spirituality: a literature review",journal of business ethics,vol.84,pp.577-588.

Rastigo,RN (1988)" productivity hnnovation,measurement and development",London sage publication,oo70-78.

Roa , Someshwar & Tang , Jainmin & Wang , Weimin (2002)" Role of skills and government support in stimulating innovation ", Micro-Economic Policy Analysis Branch.Industry Canada.

Rego,A and Cunha,M.P (2008)" work place spirituality and organizational commitment: an empirical study",journal of organizational change management,vol.21,No.1,pp53-75.

Sahay,B,S (2005)"multi factor productivity measurement model for service organization ",international journal of productivity and performance management,vol.54,No.1,pp7-22.

Stainer,Alan (1995)"productivity management: the japnese experience",MCB university presslimited,vol.33,No,8,pp4-12.

Stoenhnis,Harnojan, Pebruijn,Eric (2006) " international shop floor level productivity differences",journal of manufactieing technology management,vol.17,pp42-55.

Vahter , Priit , 2004 , The effect of foreign direct investment on labor productivity: Evidence from Estonia and Slovenia , university of Tartu, Faculty of economics and business.

Woodhall,M (1985)"education for development: analysis of investement choeces",oxford university press,Newyork.

Wysoki,Alen,Kepner,Karlw (2006)"managemet belifs that tend to reduce Association motivation and productivity ",http.//edis.ifas,ufl.

Zamor,J (2003)"Workplace spirituality and organizational performance",journal of public administrator review,vol.63,No.3,pp355-363.

Zsolani,L (2004) "spirituality and management, spirituality and ethics in management",pp3-12.