ارائه مدلی فازی برای ارزیابی میزان مسئولیت اجتماعی سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌غرب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران،

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

  در این مقاله مدلی فازی برای ارزیابی میزان مسئولیت اجتماعی سازمان براساس اصول چهارگانه دنیسون، شامل جامعه، محیط، اخلاق و مسئولیت مالی، طراحی گردیده است. مدل معرفی شده پنج مرحله دارد. در مرحله اول یک سیستم فازی طراحی شده است که ورودی‌های آن را چهار بعد مسئولیت اجتماعی و خروجی آن را نمره مسئولیت اجتماعی سازمان تشکیل می‌دهد. در مرحله دوم ورودی‌ها و خروجی‌ها پس از افرازبندی، به اعداد فازی تبدیل شده و قوانین استنتاج در مرحله سوم تبیین شده‌اند. در مرحله چهارم فازی‌زدایی انجام شده و در مرحله پنجم مدل طراحی شده آزمون شده است. نتیجه تست مدل نشان می‌دهد که مدل ارایه شده از اعتبار بالایی برخوردار می‌باشد. درنهایت با استفاده از مدل طراحی شده، میزان مسئولیت اجتماعی پژوهشگاه صنعت نفت ایران محاسبه شده است. جامعه آماری شامل 531 نفر از کارکنان و اعضاء هیئت علمی پژوهشگاه می‌باشد و به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. به همین منظور پرسشنامه‌ای براساس اصول چهارگانه دنیسون طراحی و روایی و پایایی آن مورد سنجش و تایید قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهند که نمره مسئولیت اجتماعی پژوهشگاه با درجه عضویت 844/0 در حد زیاد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


بوجادزیف، جرج، بوجادزیف، ماریا، (1381)، منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت، ترجمه سید محمد حسینی، تهران، انتشارات ایشیق، چاپ اول.

تقی زاده، هوشنگ، سلطانی، غلامرضا، (1389)، ارزیابی میزان یادگیرنده بودن سازمان با استفاده از سیستم خبره فازی، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال نهم، شماره 25، زمستان 1389.

جعفرنژاد، احمد، (1385)، مدیریت تولید و عملیات نوین، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.

خان محمدی، سهراب، بافنده، علیرضا، (1387)، ارائه مدلی فازی برای تبیین ابعاد ساختاری سازمان براساس ابعاد محتوایی، مجله مدیریت، واحد علوم و تحقیقات تهران، شماره 78، صص18.

خلیلی عراقی، مریم، یقین لو، مهرنگیز، (1384)، سایه روشن هایی از مسئولیت پذیری (مسئولیت اجتماعی شرکت ها)، سال پانزدهم، شماره 144.

کاووسی، اسماعیل، چاوش باشی، فرزانه، (1389)، طراحی استراتژی‌های ‌پایدار در راستای ایجاد مسئولیت اجتماعی، پژوهشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها (2)، گروه پژوهش‌های ‌فرهنگی و اجتماعی، مجمع تشخیص مصلحت نظام.

کنفرانس بوآرد، گروه کاری GC، سازمان ملل متحد، 2005.

Denison, Daniel, (2000),  "Organizational Culture and CorporateSocial Responsibility: Can it be a key lever for Driving OrganizationalChang?" International Institute for Management Development, Denison@imd. Chapter 2.

Fleming, M. (2002), What is safetyculture? Rail way safety ever greenHouse, Available at: www.google.com rwf.

Institute for Supply Management (ISM), (2007); "Principlesof Social Responsibility"; Sage Publication, November.

Zimmermann, J, (1996), Fuzzy set theory and its applications, Boston, Kluwer Academic Publishers.