موانع استقرار سیستم بانکداری جامع (Core Banking)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

چکیده

 سیستم بانکداری جامع یک راه حل اساسی برای تمرکز فعالیتهای هسته اصلی کسب و کار بانکی است که از یک طرف امکان ارتباط با سایر سیستم‌های سازمانی را فراهم می‌آورد و از طرفی دیگر از طریق درگاه‌های مختلف به ارایه خدمات می‌پردازد. در این مقاله علاوه بر تشریح ابعاد مختلف سیستم بانکداری جامع به موانع استقرار این سیستم در بانک سپه پرداخته شده است. بر اساس مدل استفاده شده در این تحقیق عوامل موثر در استقرار سیستم به چهار گروه عمده مالی، تکنولوژیکی، اجتماعی/ فرهنگی و مدیریتی دسته بندی شده اند. برای سنجش فرضیه‌های تحقیق از جامعه آماری 150 نفری مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان کسب وکار و فن‌آوری اطلاعات دست اندرکار استقرار سامانه بانکداری جامع بانک، نمونه 60 نفری استخراج شده و داده‌ها بر اساس پرسش نامه‌ای با 26 سوال جمع آوری شد. با توجه به توزیع نرمال داده‌ها و متغییر‌ها که از روش آزمون کالموگروف-اسمیرنف به دست آمد جهت سنجش فرضیات تحقیق از روش پارامتریک آزمون تک نمونهT استفاده شد و با استفاده از آزمون فریدمن همبستگی بین متغییر‌ها و همچنین رتبه بندی شاخص‌های موثر بدست آمد. بر اساس نتایج تجزیه تحلیل‌ها تاثیر عوامل مدیریتی وتکنولوژیکی در استقرار سیستم بانکداری جامع در بانک سپه تایید شد. موانعی چون جابجایی و تغییر مداوم مدیران ارشد و پروژه، وجود مراکز چند گانه تصمیم گیری و معضلات انتقال سیستم‌ها وداده‌ها از وضعیت موجود به سیستم بانکداری جامع به عنوان چالش‌های بزرگ استقرار سیستم بانکداری جامع شناسایی شد ولی تاثیر عوامل اجتماعی/فرهنگی و مالی در استقرار سیستم جامع بانکداری در بانک سپه مورد تایید واقع نگردید.

کلیدواژه‌ها


باقری، سروش. (1393). مدل ایرانی تمنوس. بانکداری الکترونیک. شماره 43. صفحه 24-26

به کیش، مهدی. (1381). اقتصاد چیست؟. تهران: نشر نی

خاکی، غ، ر. (1385). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: کانون فرهنگی انتشارات داریت. چاپ دوم

دژپسند، فرهاد و رسولی نژاد، احسان. (1388). مقدمه‌ای بر تجارت الکترونیکی. همدان: نشر نورعلم

ربیعی، مجید. (1394). روش انتخاب بانکداری متمرکز الکترونیک. بانکداری الکترونیک. شماره 60. صفحه 14-18

شریفی، محمد. (1390). موانع بانکداری نوین. وبگاه بانک مرکزی

صرافی زاده، اصغر. (1392). فناوری اطلاعات کسب برتری رقابتی از طریق فناوری. تهران: ترمه

صرافی زاده، اصغر. (۱۳۹۲). سیستم اطلاعات استراتژیک. تهران: ترمه

صنایعی، علی وصالح نیا، منیره. (1387). تجارت الکترونیک. انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان

فابا. (1392). معماری بانکداری یکپارچه. بانکداری الکترونیک. شماره 40. صفحه8-11

عادل، آذرو مومنی، منصور. (۱۳۷۷). آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران: سمت

قاسمی، وحید. (1389). مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی. تهران: جامعه شناسان

قلی پور سلیمانی، علی و ایمانی، سهیلا. (1389). مسیر تکنولوژی در بانکداری. دوماهنامه مدیریت. شماره159، صفحه 22 تا 25

کلانتری، خلیل. (1390). مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی، اقتصادی(با برنامه لیزرل و سیمپلکس). تهران: فرهنگ صبا. چاپ اول

کمیته فن‌آوری معماری اطلاعات قابل دسترس در www. esoa. ir/sa_concept. htm

کهزادی، نوروز. (1380). بانکداری الکترونیکی: پیش‌نیازها، محدودیت‌ها و روشهای پیاده‌سازی آن در ایران. پیک توسعه، شماره 27

مجیدی پور، معصومه و ستاره، فرید. (1390). پرداخت الکترونیک، سیر تکاملی و روش‌های رایج. بانکداری الکترونیک. شماره 30. صفحه 37 تا 41

مظفری، مبینا. کربنکینگ ساب معماری باز و مشتری محور. بانکداری الکترونیک. شماره 43. صفحه 34-37

معین زاد، حسین. (1393). سامنه‌های بانکی آینده. بانکداری الکترونیک. شماره 60. صفحه 17-22

مقدسی، علیرضا. (۱۳۸۹). انواع روشهای پرداخت در بانکداری الکترونیکی. ماهنامه عصر فناوری اطلاعات. شماره 58، صفحه 71 تا 75

مهتابی، زینب. (1393). معماری بانکداری یکپارچه. بانکداری الکترونیک. شماره 40. صفحه 21-27

منصوری، عبدالحمید. (1393). پیش درآمدی بر سامانه‌های بانکی. بانکداری الکترونیک. شماره 40. صفحه 8-12

مهجوریان، امیر. (1386). معماری سرویسگرا. نشریه دانشگاه علامه طباطبایی. شماره 28. صفحه 25-29

نصیری، مجیدومعمولی، محمد. (1391). معماری کلان داده. نشریه علم وصنعت. شماره 59. صفحه 18-24

نقی زاده، رضا. (1390). مهاجرت موثر. نشریه دانشگاه علامه طباطبایی. شماره 84. صفحه 73-79

وبگاه راه پرداخت بانک مرکزی قابل دسترس در www. way2pay. ir

هومن، حیدرعلی. (1388). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل (با اصلاحات). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

Azizi, M J. (2013). The Study of Barriers and Challenges of Core Banking Implementation in Banking System of Iran and India (E-Banking predisposing) . International Journal of Management Sciences and Business Research. Vol-2, Issue 8

Banco Website Available by www. banco. com/banco-core-banking

Chaffy, D. (2002). E-business and E-business and E-commerce Management. Prentice. Hall. London

Chesbrough, Henry William. (2003). The Ara of Open Innovation. MIT Sloan Management Review 44. 35–41

Entezar,Elnaz. (2011). Analysis And Ranking The Obstacles And Challenges In Performing And Reforming Core Banking Based On Ferguson Model (Case Study: Agricultural Bank). Procedia - Social And Behavioral Sciences 25. 375 – 383

Ferguson, Roger. (2000). Information Technology in Banking and supervision.

 Available: http: //: www. federalreserve. gov

Gartner Website Available by www. gartner. com/it-glossary/core-banking-systems

Hoeven, Jeffrey& Lohman, Bram & Verdegem,Remco. (2007). Emulation for Digital Preservation in Practice: The Results. The International Journal of Digital Curation 2. 2. 123-132

Inntorn Website Available by www. inntron. com/core_banking. html

Janson,C. (2013). Datamigration avalilabe in TechnoPedia. com

Kenneth c,laudan & Jane P,laudan. (2006). Management Information System. USA

Kshetri Nir & Dholakia Ruby Roy. (2006). Factors Impacting the Adoption of the Internet among SMEs. Small Business Economics. Springer. vol23(4). pages 311-322. November

Klaus Hubacek, Dabo Guan & Anamika, Barua. (2007). Changing Lifestyles And

  Consumption Patterns In Developing Countries: A Scenario Analysis For China And

  India. Sustainability Research Institute (SRI). 45-62

Kline, R. B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling (3rded. ). New York: Guilford

Lau, H C& Idris, M A. (2001) , The Soft Foundation of The Critical Success Factors on

 TQM Implementation in Malaysia, The TQM Magazine , Vol. 13 , No. 1. 51-62.

Lewis, W G & Pun, K F & Lalla, T R M. (2006). Exploring Soft Versus Hard Factors For TQM Implementation In Small And Medium‐sized Enterprises. International Journal of Productivity and Performance Management. Vol. 55 Iss: 7, pp. 539 - 554

Ling,C Y. (2001). Model of Factors Influences on Electronic Commerce Adoption Diffusion in Small & Medium Sized Enterprise. Curtin University of Technology. Working Paper

Marinc, Matej. (2011). Banks And Information Technology: Marketability

 vs. Relationships. Electron Commer. No 13. 71–101

Miller, David. (2004). Building Sustainable Change Capability. Industrial And

  Commercial Training. Vol 36, No 1. 9-12.

Muira, Gregory. (2007). Pushing the Boundaries of Traditional Heritage Policy: Maintaining Long-term Access to Multimedia Content. IFLA Journal. No 33. 323-326.

Poland, M & Williams,M. (2002). available at www. Statistics. gov. uk

Rabi,Alireza & Boostani, Zahra. (2011) , Barriers of Electronic banking development. Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business. Vol 3. No 5

Roz,Margrite. (2011). Banks Are Not Contemplating Core System Replacement Available In www. Serachcio. in

Sinha, Saket,(2011). IBM Global Banking Industry. IBM Global Website

Siram,Revathy. (2013). Core Banking Soloution. india. dehli

Skinner, Chris. (2013). Why All Banks Will Change Core Systems Available In www. fsclub. co. uk

Smith, Ian. (2005). Continuing Professional Development And Workplace Learning 13. Resistance To Change – Recognition And Response. Library Management. Vol 26. No 8/9. 519-522.

TCS Website Available by www. hms. co. il/en/solutions/core-banking/tcs-core-banking-systems

Temenos Website Available by www. temenos. com/front-and-middle-office/t24-core-banking

Varnel,George. (2015). Digital Transaction World. Availabel in www. Serachcio. com

Zimmerman, David. (2011). Core Banking Modernization. IBM Global Website