شناخت وضعیت موجود منابع انسانی با تأکید بر الزامات توانمندسازی روانشناختی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی (مطالعه موردی:کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خراسان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

 با توجه به اهمیت توانمندسازی کارکنان و تاثیر آن بر عملکرد فردی و سازمانی، پژوهش پیش رو با هدف بررسی وضعیت سطح توانمندسازی روانشناختی کارکنان شرکت برق منطقه ای خراسان و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی می‌باشد . جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان شرکت برق منطقه ای خراسان به تعداد 166 نفر بوده است. نمونه محاسبه شده با فرمول کوکران شامل 116 تن می‌باشد. برای جمع آوری داده‌های تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. جهت تایید پایایی و روایی ابزار جمع اوری داده‌ها از آلفای کرونباخ و روش تحلیل عاملی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که سطح توانمندسازی روانشناختی در سازمان مذکور در حد متوسط می‌باشد و به ترتیب نه عامل شامل توانمندسازی ساختاری، رهبری توانمندساز، آموزش، تسهیم اطلاعات، پاداش، ویژگی‌های شغلی، اعتماد، سرمایه روانشناختی و خودارزیابی مثبت بر متغیر توانمندسازی روانشناختی تاثیر معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها


اسلامی. ی، نوروزی. ط، بدیعی. ح، "بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت در توانمندسازی کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی "، 1390، (4)5.

بردبار. ف، آقایی. م، "نقش خودارزیابی در پیش بینی توانمندسازی و تعهدسازمانی کارکنان"، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت اموزشی، 1393، (2)5.

سرمد، ز، بازرگان، عباس، حجازی، الهه (1386). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه، چاپ چهاردهم.

سکاران، اوما (1380). روشهای تحقیق در مدیریت (ترجمه م. صائبی و م. شیرازی). تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی.

کولیوند. ح، زراعتی. م، زکی پور. م، "مطالعه رابطه اموزش‌های ضمن خدمت با توانمندسازی روانشناختی کارکنان"، فصلنامه علمی – ترویجی مطالعات منابع انسانی، 1393، (11)3 .

فتحی. گ، جوانک.م، طاهری. م، شهدی.م، "مدلیابی بین روابط رهبری اخلاقی و توانمندسازی روانشناختی در پرستاران"، ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 1393، (4)18.

محمدداودی. الف، حسینی. ط، "بررسی رابطه رهبری توزیعی و توانمندسازی دبیران: مطالعه موردی"، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات انسانی، (10)3.

Ahmed. A. F, Kumar. C, (2014)," Antecedents Of Empowerment And Commitment To Service Quality In The Chinese Hotel Industry", Knowledge Management In Organizations Lecture Notes In Business Information Processing Volume 185, pp: 90-98.

Aksel. I, Serinkan. C, Kiziloglu. M, Aksoy. B, (2013), "Assessment Of Teachers’ Perceptions Of Organizational Citizenship Behaviors And Psychological Empowerment: An Empirical Analysis In Turkey", Social And Behavioral Sciences 89 , pp: 69 – 73

Allahyari. R, Shahbazi. B, Mirkamali. M, Kharazi.K, (2011)," Survey Of Relationship Between The Psychological Empowerment Of Employees With Organizational Learning",Social And Behavioral Sciences 30 , pp: 1549 –1554.

Avram. E, Priescu.I, (2012)," Access To Information And Empowerment Perspectives In Health Services", Social And Behavioral Sciences 33 ,pp: 949 – 953.

Bartram. T, Karimi. T, Leggat. S. G , Stanton. P, (2014), "Social Identification: Linking High Performance Work Systems, Psychological Empowerment And Patient Care", The International Journal Of Human Resource Management, 25:17,pp: 2401-2419.

Bektas. C, Sohrabifard. N, ( 2013 )," Terms Of Organizational Psychology, Personnel Empowerment And Team Working: A Case Study", Social And Behavioral Sciences 82

Behroozi. M, Fadaiyan . B, Ebneroomi. S, (2012) "A Survey Of Effective Elements Of Empowerment Of The University Employees Of Medical Sciences Toward A Conceptual Framework:Iran's Perspective", Social And Behavioral Sciences 46, pp:2832 – 2836.

Blanchard, K. (1997)," Out With The Old And In With The New", Incentive, 171, pp: 59–61.

Block P, (1987) ," The Empowered Manager", Jossey-Bass, San Francisco, CA.

Bitmis. G.M, Ergeneli.A, (2011)," Contingency Approach To Strategic Management: A Test Of The Mediating Effect Of Leader Member Exchange On The Relationship Between Psychological Empowerment And Job Satisfaction In 21st Century Workpl", Social And Behavioral Sciences 24 , pp: 1143–1153.

Boonyarit, I., Chomphupart, S., & Arin .N, (2010),"Leadership, Empowerment, And Attitude Outcomes.",The Journal Of Behavioral Science,, 5 (1),pp: 1-14.

Bowen, D. E &Lawler, E.E. (1992). The Empowerment Of Service Workers. What, Why, Who, When, Sloan Management Review.

Burpitt, W. J., & Bigoness, W. J. (1997),"Leadership And Innovation Among Teams: The Impact Of Empowerment", Small Group Research, 28 (1), pp:414-423.

Casey, M., Saunders, J., O'Hara, T, (2010)," Impact Of Critical Social Empowerment On Psychological Empowerment And Job Satisfaction In Nursing And Midwifery Settings". Journal Of Nurse Management, , 18 (1), pp: 24–34.

Cho. T, Faerman.R.S, (2010)," An Integrative Approach To Empowerment", Public Management Review, 12:1, pp: 33-51.

Choong, Y. O., Wong, K.L.,& Lau, T.C, (2011)," Psychological Empowerment And Organizational Commitment In The Malaysian Private Higher Institutions: A Review And Research Agenda". 2nd International Conference On Business Economic Research (2nd ICBER, Proceeding, 30-39.

Dehghani. S, Gharooni . A, Arabzadeh. A. (2014), " Staff Empowerment, Entrepreneurial Behaviors And Organizational Efficiency In Iranian Headquarter Education ", Procedia - Social And Behavioral Sciences 109 ,pp: 1130 – 1141.

Ellinger. E.A, Keller. S.B, Bas.B.A ( 2010)," The Empowerment Of Frontline Service Staff In 3pl Companies", Journal Of Business Logistics, 31,pp:79-98.

Ertürk. A, Vurgun. L, (2014) ," Retention Of IT Professionals: Examining The Influence Of Empowerment, Social Exchange, And Trust", Journal Of Business Research ,31 ,pp:215–228.

Flohrer. N, (2014), " Psychological Empowerment: Quantitative Research On Antecedents And Outcomes In Research & Development Projects ", (Doctoral Dissertatio), TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN. Retrieved From Http://D-Nb.Info/106019399X/34

Gerwin, D., & Moffat, L. (1997) ," Withdrawal Of Team Autonomy During Concurrent Engineering". Management Science,, 43 (1), pp: 1275-1287.

Greasley. P.E, Bocârnea.M.C, (2014)," The Relationship Between Personality Type And The Servant Leadership Characteristic Of Empowerment", Social And Behavioral Sciences 124 , pp: 11 – 19.

Kanter R.M (1983)," The Changes Masters", Simon Schuster, New York, NY.

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (2010)" Work Redesign", Reading, MA: Addison-Wesley,

Hamid. F. S, Nordin. N, Adnan. A. A, Sirun. N, ( 2013 ) , " A Study On Primary School Teachers’ Organizational Commitment And Psychological Empowerment In The District Of Klang ", Procedia - Social And Behavioral Sciences 90 ,pp:782 – 787

He. H ,Murrmann . K.S, Perdue. R.R, (2012) ," An Investigation Of The Relationships Among Employee Empowerment, Employee Perceived Service Quality, And Employee Job Satisfaction In A U.S. Hospitality Organization", Journal Of Foodservice Business Research, 13,pp: 36–50.

Joo .B. K, Shim .J .H, (2010)" Psychological Empowerment And Organizational Commitment: The Moderating Effect Of Organizational Learning Culture", Human Resource Development International, 13,pp: 425-441.

Laschinger H.K. , Leiter M. , Day a. & Gilin D. (2009), " Workplace Mpowerment, Incivility, And Burnout: Impact On Staff Nurse Recruitment And Retention Outcomes " , Journal Of Nursing Management, 17 (1), pp: 302–311.

Mathieu. E. J, Gilson. L. L. (2006)," Empowerment And Team Effectiveness: An Empirical Test Of An Integrated Model", Journal Of Applied Psychology, 91 ( 1), pp: 97–108.

Melhem. Y, (2004) " The Antecedents Of Customer Contact Employees Empowerment "Employee Relation, 26 (1), 93-72.

Menon. T.S, (2001), "Employee Empowerment: An Integrative Psychological Approach", Applied Psychology: An International Review, 50 (1), 153±180

Mokhtarian. F, Mohammadi. R, (2011)," Effective Factors On Psychological Aspects Of Employee Empowerment. Case Study: Employee's Point Of Views In One Of The Sub-Organizations Of Iranian Ministry Of Science, Research And Technology ", Procedia - Social And Behavioral Sciences 30 , pp: 786 – 790

Nauman.S, Mansur. K.S, Ehsan. N, (2010), "Patterns Of Empowerment And Leadership Style In Project Environment", International Journal Of Project Management 28 , pp: 638–649

Pieterse, A. N., Van Knippenberg, D., Schippers, M., & Stam, D. "Transformational And Transactional Leadership And Innovative Behavior: The Moderating Role Of Psychological Empowerment", Journal Of Organizational Behavior, 31 (1), 609-623.

Quiones. M, Broeck. A, Witte. H, (2013)," Do Job Resources Affect Work Engagement Via Psychological Empowerment? A Mediation Analysis", Journal Of Work And Organizational Psychology 29 ,pp: 127-134

Randolph, W.A., (1995)," Navigating The Journey To Empowerment", Organizational Dynamics, 24, pp: 19–32.

Rao, A, (2014), "The Contemporary Construction Of Nurse Empowerment", Journal Of Nursing Scholarship, 44 (4), pp: 396-402.

Safari. K, Rastegar.A, Jahromi.Gh.R, (2010)" The Relationship Between Psychological Empowerment And Entrapreneurship Among Clerks Of Farspayamenoor University", Procedia Social And Behavioral Sciences 5 , pp: 798–802

Seibert.S.E, Wang.G, Courtright.H.S, (2011)," Antecedents And Consequences Of Psychological And Team Empowerment In Organizations: A Meta-Analytic Review", Journal Of Applied Psychology , 96,pp: 981-1003

Sook Eo. Y, Kim. H. Y, Lee. Y. N, (2014), " Path Analysis Of Empowerment And Work Ffectiveness Among Staff Nurses ", Asian Nursing Research 8 ,pp: 42-48.

Spreitzer, G. M. (1996). Social Structural Characteristics Of Psychological Empowerment.Academy Of Management Journal, 39,Pp: 483–504.

Spreitzer, G. M. (1995). Psychological Empowerment In The Workplace: Dimensions,Measurement And Validation. Academy Of Management Journal, 38, Pp 1442–1465

Spreitzer. G. M, (2008), " Taking Stock: A Review Of More Than Twenty Years Of Research On Empowerment At Work1", Organizational Behavior (Handbook), Pp:54-72.

Stander, M. W., & Rothmann, S, (2009),"Psychological Empowerment Of Employees In Selected Organizations In South Africa". SA Journal Of Industrial Psychology, 35 (1), pp:196-202.

Tohidi. H, Jabbari.M.M, (2012), "The Aspects Of Empowerment Of Human Resources", Social And Behavioral Sciences 31 , pp: 829 – 833.

Thomas. W.K, Velthous. A.B, (1990), "Cognitive Elements Of Empowerment: An Interpretive Model Of Intrinsic Task Motivation", Academy Of Management Review, Vol. 15, No. 4,pp: 666-681.

Yim Hong, Kit (2008). Psychological Empowerment Of Salespeople: The Construct, Its Inducement, And Consequences On Customer Relationships. A Thesis Submitted To The Faculty Of Drexel University

Zhang. X, Bartol. K, (2010), " Linking Empowering Leadership And Employee Creativity: The Influence Of Psychological Empowerment, Intrinsic Motivation, And Creative Process Engagement", Academy Of Management Journal , Vol. 53, No. 1, pp:107–128.