رتبه‌بندی سازمان‌‌ها در الگوی توانمندسازی منابع انسانی بر مبنای تئوری خاکستری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین، ایران

چکیده

سالانه رتبه‌بندی سازمانها در قالب کنفرانس ملی توانمندسازی منابع انسانی ایران انجام می‌گردد. عدم شفاف بودن چگونگی رتبه‌بندی سازمان‌ها، احتمال تاثیر نظر شخصی ارزیاب، چگونگی الگوبرداری و استفاده از تجربه سازمانهای موفق، به عنوان پرسش‌های موجود در رتبه‌بندی مدل شناسایی شد و و این پژوهش، با هدف ارائه راهکار رفع این گپها انجام شد. با تمرکز بر هفت معیار اصلی مدل، زیر معیارهای اصلی و کاربردی مدل ملی توانمندسازی منابع انسانی شناسایی و معرفی شده است. سپس چگونگی ارزیابی معیارهای توانمندساز فرآیند با استفاده از روش ADLI و معیارهای نتایج از روش LeTCI پرداخته ایم. بر این پایه پرسشنامه طراحی ومحاسبات پایایی و روایی پرسشنامه با استفاده از ضریب پایایی آلفای کرونباخ و شاخص ICC انجام و تایید شد. در پایان با استفاده از تئوری خاکستری رتبه‌بندی سطح دو بر پایه هر یک از معیارهای اصلی و رتبه‌بندی سطح یک بر پایه کل امتیاز و در مجموع معیارهای مدل انجام گردید. در نتیجه هدف اصلی پژوهش، الگوی بهبود رتبه‌بندی مدل با استفاده از تئوری خاکستری بدست آمده و نقاط ضعف و قوت هر سازمان در هر یک از معیارهای مدل شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


 اصغرپور، محمد جواد. (1392). تصمیم گیری‌های چند معیاره. دانشگاه تهران, ایران.

امامی، محمد حسن. (1390). راهنمای جامع توسط بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران. بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران, ایران.

امامی، محمد حسن. (1390). کتابچه خودارزیابی جایزه منابع انسانی ایران. بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران, ایران.

امیری مغانجوقی، مقصود. باغبان، عادله. افت، لعیا. شرفی آورزمان، زهرا. (1391). ارزیابی و
رتبه‌بندی
پیمانکاران و ارتقاء پیمانکاران ناکارا با رویکرد تحلیل پوششی داده‌های خاکستری. مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، سال نهم، دوره دوم، ایران.

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران، www. hrmsociety. ir، ایران.

ایروانی، مجید. (1391). مدل توانمندسازی منابع انسانی. پیک اطلس، شماره 30، ایران.

بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت. (1392). مدل تعالی سازمان EFQM2013. مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، ایران.

بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران،www. iran-hre. com، ایران.

تقی زاده هرات، علی. (1391). ابزارهای بلوغ فرآیند (PSI) فیلیپس. پنجمین دوره جایزه ملی توانمندسازی منابع انسانی. کارگاه تخصصی. مرکز همایشهای صدا و سیما, ایران.

قلی آریانژاد، میربهادر و ملک، امیرمهدی و دباغی، آزاده. (1391). مبانی تئوری سیستم‌های خاکستری با مروری بر روش‌های عدم قطعیت. تهران: ترمه

کازرونیان، سجاد. ذاکریان، سید ابوالفضل. نسل سراجى، جبرئیل. حسینى، سید مصطفى. (1392). بررسى روایى و پایایى پرسشنامه استرس شغلى عمومى نایوش در مطالعه‌ای بر روی آتش نشانان شهر تهران. فصلنامه بهداشت و ایمنى کار جلد3، شماره3.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.  www. mdhc. ir،ایران.

ملکیان، آرش. حسن پور، سیروس. فرجی سبکبار، حسنعلی. علوی پناه، سید کاظم. رحیمی، سعید. (2013). کاربرد و مقایسه مدل هاى تحلیل خوشه بندی خاکستری و آنالیز سلسله مراتبى در مکان یابی عرصه هاى مناسب پخش سیلاب. انجمن آبخیزداری ایران. سال هفتم،​ شماره 20، ایران.

مؤمنی، منصور. جام پراز، مونا. حسین زاده، مهناز. مهرافروز، محسن. (1390). ارایه رویکرد جدیدی برای ارزیابی سیستم‌های مدیریت دانش با روش تحلیل رابطه‌ای خاکستری. مجله علمی پژوهشی مدیریت تولید و عملیات دوره دوم، پیاپی3، شماره2، ایران.

میرغفوری، سیدحبیب اله. شفیعی رودپشتی، میثم. ندافی، غزاله. ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیل رابطه خاکستری. (1391). فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره شانزدهم، ایران.

مهریان، علی. (1391). ارزیابی بر مبنای ADLI و LetCI. ششمین دوره جایزه ملی توانمندسازی منابع انسانی. کارگاه تخصصی. مرکز همایشهای صدا و سیما, ایران.

نادری، عزت اله. سیف نراقی، مریم. (۱۳۹۰). روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن. نشر ارسباران، تهران.

 

Chadwick, BA. Bahr, HM. Albrecht, SL. (1984). Social science research methods, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.

Cronbach, Lee J. (1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. Psychometrika, No: 16, 297-334.

Deng, J. L. (1982). Control problems of grey system. Systems and Control letters, 1, 288-294.

Edge, D. (2011). Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters. Crown Business, USA.

EFQM. (2013). www. efqm. org. Belgium.

ISO. (2008). ISO9001:2008-Quality management systems, Requirements. Geneva, Switzerland.

ISO. (2004). ISO9004:2009, Managing for the sustained success of an organization - A quality management approach. Geneva, Switzerland.

ISO. (1999). ISO10015:1999, Quality management - Guidelines for training. Geneva, Switzerland.

ISO. (2010). ISO 26000:2010, Guidance on social responsibility. Geneva, Switzerland.

 

ISO. (2012). ISO 22301:2012,Societal security- Business continuity management systems- Requirements. Geneva, Switzerland.

Kearns,P. (2010). HR strategy creating business strategy with human capital. Routledge, UK.

Kerlinger, FN. (1986). Foundations of behavioral research. 3rd Ed, CBS Publishing, New York.

Kuang, h. Kilgour, M. Hipel, K. W., (2015). Grey-based Promenthee II with application to evaluation of source water protection strategies. Information science, 376-389.

Li, G. D. Yamaguchi, D. & Nagai, M. (2007). A grey-based decision-making approach to the supplier selection problem. Mathematical and Computer Modelling, 46, 573–581.

)Nunally, 1978).

SAI. (1997). Social Accountability 8000. New York, USA.

Help softwere of SPSS22. (2014).

Wang, L. V. Tran, T. T. (2014). Vietnamese milk industry forecasting: a grey system theory case of Vinamilk. International Journal of Asian Social Science.

Wen, J. Duan, H. Sun, S. Li, M. Lv, J. (2014). Grey model theory to forecast flight training time. Mechanics and materials. Switzerland.

Wright, P. M. Boudreau, J. Pace, D. Libby, S. McKinnon, P. Antoine, R. (2011). The chief HR officer. Wiley &son. USA.

Zhang, M. (2014). Grey System Theory in an Ideological and Political Education Course. Mechanics and materials. Switzerland.