شناسایی و اولویت‌بندی نارسایی‌های نظام آموزش کارکنان سازمان مالیاتی شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران azadeh.mokhtarzadeh@yahoo.com

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، تهران، ایران

چکیده

منابع انسانی بدون داشتن دانش و مهارت­های لازم قادر به انجام وظایف و فعالیت­های سازمان نمی­باشد. آماده شدن برای ایفای نقش یا شغل مستلزم صرف وقت زیاد و کسب آموزش­های تخصصی است که برگزاری دوره­های آموزشی مرتبط توسط سازمان ها را به دنبال دارد. بنابراین، با توجه به اینکه سازمان ها هزینه­های بسیاری را صرف آموزش منابع انسانی می‌کنند، ضروری است جهت افزایش کیفیت این دوره­ها، نارسایی­های مربوط به آن شناسایی شود.
این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت­بندی نارسایی­های نظام آموزش کارکنان در سازمان مالیاتی شهر تهران در سال 1394 انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش از دو پرسشنامه که پرسشنامه اول بر اساس طیف لیکرت جهت شناسایی نارسایی­ها و پرسشنامه دوم بر اساس رویکرد تحلیل سلسله مراتبی جهت اولویت­بندی آن ها استفاده شده است. به این منظور از نظرات 12 نفر خبره در امر آموزش کارکنان استفاده شده است.
نتایج حاصل نشان می­دهد که بیشترین نارسایی مربوط به مرحله اجرای دوره­های آموزشی است. در بین نارسایی‌های مربوط به مرحله نیازسنجی، عامل توجه ناکافی به نظرخواهی از کارکنان و مدیران سازمان درباره نیازهای آموزشی مربوط به شغل خود با وزن 423/0 بیشترین اهمیت را دارد. در بین نارسایی­های مربوط به مرحله برنامه‌ریزی، تعهد ناکافی در مورد آموزش نیروی انسانی در سازمان است که با وزن 432/0 از اولویت بالایی برخوردار است. در بین نارسایی­های مرحله اجرا، تناسب ناکافی بین روش­های آموزشی با اهداف یادگیری با وزن 242/0 از اهمیت بالایی برخوردار است و بین نارسایی­های مرحله ارزیابی نامشخص بودن نتایج و پیامدهای آموزش کارکنان به دلیل نبودن الگوی ارزیابی مناسب دوره های آموزشی با وزن 465/0 از اهمیت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


-      ابطحی، سیدمهدی. (1383). آموزش و بهسازی سرمایه­های انسانی. تهران: انتشارات پویند.

-      اردبیلی، اکبر. (1389). آسیب­شناسی نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان ستادی وزارت نیرو در شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران.

-      پورصادق، ناصر. (1382). آسیب­شناسی نظام آموزش کارکنان دولت و طراحی الگوی ارتباط آن با اثربخشی نظام اداری جمهوری اسلامی ایران. رساله دکتری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران.

-      دولان، شیمون. و شولر، رندال. 1384. مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، ترجمه محمدعلی طوسی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

-  شکوهی، علی. 1386. بررسی مشکلات آموزش کارکنان در سطح اداره کل پیشنهادات و راهکارها، پرتال جامع علوم انسانی.

-      شهنوازی، عباس. 1384. آسیب­شناسی برگزاری دوره­های آموزش ضمن خدمت در آموزش و پرورش شهرستان بابل. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران.

-      طباطبایی، سیداحمد. 1388. فنون راهبردی آموزش و توسعه منابع انسانی و چالش های فراروی آن (با نگرش استراتژیک به سند چشم­انداز توسعه کشور)، کارآفرینان امیر کبیر، شماره 45.

-      طوسی، محمدعلی. (1379). مدیریت دولتی: آموزش و بهسازی منابع انسانی ضرورت مدیریت امروز و فردا.

-      عباس­پور،عباس. و دهقانی، علیرضا 1390. مطالعه تطبیقی ویژگی­های نظام آموزش کارکنان (مورد مطالعه IRIB و BBC). مدیریت دولتی. شماره 10.

-      فتحی واجارگاه، کوروش. (1387). نیازسنجی در آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان­ها. تهران: انتشارات ایران زمین.

-      قورچیان، نادرقلی. (1374). روند تحولات برنامه درسی به عنوان یک حوزه تخصصی از جهان باستن تا جهان امروز. تهران: موسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی.

-      میرسپاسی، ناصر. (1393). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار. تهران: انتشارات میر.

-      نوری، فیروز. و پیدایی، میرمهرداد. 1389. آسیب­شناسی آموزش کارکنان در سازمان­ها. تهران: انتشارات آذر.

-   Barnes, R.F. (1987). Human resource needs,educational challenges and Professionalism in the agronomic scinces. J. agronT educ. Published in J. Agron. Educ. Jornal of Agronomic Education, Vol. 16, No. 2, Fall 1987, pp. 52-53.

-   Haslinda, A. (2009). Major Challenges To The Effective Management Of Human Resource Training And Development Activities, Uluslararası Sosyal Ara_tırmalar Dergisi.

-   Omebe, A.C. (2014). Human Resource Management in Education: Issues and Challenges. British Journal of Education, Department of Science Education Ebonyi