تاثیر مدیریت دانش بر استراتژی‌های کوچک‌سازی (مطالعه موردی: شرکت داده پردازی برق و آب پویش پارس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند (مسئول مکاتبات)

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند

چکیده

ریشه مدیریت دانش از دو تحول بنیادین یعنی «کوچک‌سازی» و «توسعه فناوری» حاصل شده است زیرا کارکنان با ترک سازمان، دانشی را که طی سالها و در طول کار آموخته بودند، با خود می‌برند، این امر مدیریت را وادار کرد در تلاش برای حفظ و نگهداری کارکنان دانشی برای تضمین آینده شرکت ؛ راهبرد مدیریت دانش را اتحاذ نمایند.با در نظر گرفتن این موضوع به بررسی تاثیر مدیریت دانش به عنوان متغیر مستقل بر استراتژی‌های کوچک‌سازی به عنوان متغیر وابسته در شرکت داده پردازی برق و آب پویش پارس پرداخته ایم. با تلفیق مدل‌های مرتبط، مدل جدیدی طراحی و بر مبنای آن دوازده فرضیه تدوین شد. این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق توصیفی پیمایشی و همبستگی است با جامعه آماری صد و پنجاه نفر، که بر این اساس نمونه تحقیق بصورت تصادفی و به روش کوکران حدود صد و دو نفر است.آزمونهای توصیفی استنباطی(آزمون همبستگی) برای بررسی فرضیه‌ها وبرای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss استفاده می‌شود. با عنایت به نتایج بدست آمده و مقدارP می‌توان گفت در این نمونه، مدیریت دانش بر استراتژیهای کوچک‌سازی به ترتیب اولویت استراتژی طراحی مجدد کار، استراتژی نظام مند و استراتژی تعدیل نیروی انسانی تاثیر گذار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


ابطحی،سید حسین؛صلواتی،عادل،مدیریت دانش در سازمان،1385،چاپ اول،انتشارات پیوند نو

  ادیب، حسن- شفیع خانی، محمد، نیل به سرآمدی با ابزار دانش، مجله تدبیر، شماره 182، تیرماه 1386

دانایى فرد, حسن و عباسی,طیبه؛ اصلاحات اداری در ایران, تحلیلی بر کوچک سازی دولت؛ مجله دانش و رفتار؛ دانشگاه شاهد، 105:1387)

سپهوند, رضا, (2014)ارائه مدلی برای ارتباط بین مدیریت استرات‍‍ژیک منابع انسانی ، کوچک سازی سازمانی و عملکرد سازمانی

صباغی،حمید؛ طبری، دکتر مجتبی، نقش مدیریت دانش در کاهش موانع اجرایی فرآیند کوچک سازی سازمانها، اولین همایش سراسری مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات اسفندماه 89

طبیبی، دکتر محمدرضا- دادفر، محمدشتا استراتژی کوچک سازی به عنوان نوعی رویکرد غالب در بخش دولتی جمهوری اسلامی ایران، ، مجله راهبرد شماره 26-  تابستان 90

عسگری،حمید, کوچک سازی و فرهنگ سازمانی, 1384، ص 57

   قلیزاده آذری، مهرداد- اسدی، شبنم، (1384)، مدیریت دانش راهکار گسترش اطلاعات، گزارش کامپیوتر، ش 168

کشورشاهی، محمد کاظم – عطار، یاسمین، نقش و ضرورت مدیریت IT در سازمانهای دولتی در جهت تسهیل کوچک سازی دولت با تاکید بر برون سپاری، مجموعه مقالات همایش راهکارهای اصلاحی نظام اداری با رویکرد مدیریت دولتی نوین دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان)اصفهان(

منوریان، عباس ،کوچک سازی سازمان یکی از عوامل موفقیت ، -  مجله مدیریت دولتی 1379 زمستان  شماره 50

Cameron, K.(1994), Strategies for Successful Organizational Downsizing, Human Resources Management, 33,pp.189-211

Cundy, Lyn , Knowledge Sharing and Organisational Commitment in the Context of Downsizing, People. Integrity. Results, Learning and Development,September 13, 2012 ,

Fernando,  a., (2001),  challenges  of  Downsizing,  Employment  and  Organization,  Ninth edition, upper saddle river, nj:prentice hall.

Flynn, G.(1995, APRIL 1). THE FUTURE OF CONTINGENT WORK. WORKFORCE

Frazer,  C.,  (2006),  Downsizing   and  it’s  Impact  on  Joint  Marketing  Activities:  First

Kurebwa, Jeffrey,Organisational Downsizing and Its Impact on Leaversand Survivors: The Case of the Reserve Bank of Zimbabwe, Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS) 2 (4): 264-269, 2011 (ISSN: 2141-7024)

Lichtenstein, Sharman; Brain, Michael Edward,UNDERSTANDING THE IMPACT OF ORGANISATIONAL DOWNSIZING ON KNOWLEDGE SHARING,

Newman Brian, Conrad Kunt w.,1999, A Framework for characterizing knowledge management methods, practices, and technologies, the knowledge management theory papers, 20pp

Petkovic, Mirjana , Aleksic Miric, Ana (2009), managing organizatinal knowledge while downsizing organizations, Tourism and Hospitality Management, Vol. 15, No. 2, pp. 257-265, 2009

Philip Cheng-Fei Tsai, Yu-Fang Yen, Liang-Chih Huang, Ing-Chung Huang)(2007), Journal of World Business 42 (2007) 157–169

Sitlington, Helen and Marshall, Verena. 2010. Do downsizing decisions affect organisational knowledge and performance? Management Decision. 49 (1): pp. 1-18.

Wilkinson,Adrian ,Downsizing, Rightsizing or Dumbsizing?: Quality and Human Resources, in the Management of Sustainability. Downsizing, Rightsizing or Dumbsizing?: Quality and Human Resources, in the Management of Sustainability, TQM Journal Oct 2004 ,5-Oct-04

Williams, Paul., Sajid Khan, M., and Naumann, Earl(2010), Customer Dissatisfaction and Defection: The Hidden Costs of Downsizing, Industrial Marketing Management, 73, pp.1-9.