آسیب شناسی استقرار جانشین پروری مدیران درسازمان‌های دولتی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران mohamad4276@yahoo.com (مسئول مکاتبات)

چکیده

هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی سازمان‌های دولتی ایران برای استقرار و پیاده سازی برنامه جانشین پروری مدیران می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ استراتژی متکثرگرا (کیفی-کمی). و به لحاظ مخاطب شناسی با رویکرد کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است. بدین منظور پس از مطالعات اکتشافی، 12 عامل برای سنجش شرایط سازمان شناسایی شد و پس از تایید به روش دلفی توسط 24 نفر از خبرگان که دارای یکی از دو شرط تحصیلات تخصصی در حوزه مدیریت منابع انسانی دولتی و تدریس این دروس در دانشگاه و نیز مدیران و کارشناسان ارشد حوزه منابع انسانی در دستگاه‌های دولتی بودند.، در قالب پرسشنامه‌ای محقق ساخته حاوی 12 پرسش میان نمونه‌ای 384 نفری از مدیران چهار سازمان دولتی ایران که به روش نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شده بودند، قرار گرفت. روایی پرسشنامه به شیوه روایی محتوا و نیز روایی عاملی و پایایی آن با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. بررسی و تحلیل داده‌های به دست آمده از پیمایش به روش تحلیل عاملی تاییدی نشان داد عوامل 12 گانه شناسایی شده از تناسب خوبی برای سنجش شرایط زمینه‌ای سازمان‌ها برای اجرای فرایند جانشین پروری برخوردار هستند. ضمن آنکه تحلیل نتایج برای وضعیت موجود با آزمون t نشان داد، در سازمان‌های دولتی ایران شرایط مناسبی برای استقرار فرایند جانشین پروری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


ابوالعلایی، بهزاد. غفاری، عباس. (1393).  مدیران آینده مبانی نظری و تجارب علمی برنامه‌های استعدادیابی و جانشین پروری مدیران، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. چاپ اول

امامی، سیدصابر. (1387).  بررسی عوامل موثر بر آمادگی سازمانهای دولتی کشور برای استقرار نظام جانشین پرور مدیران (بررسی موردی حوزه مشاوران جوان ریاست جمهوری).  پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب. بناب. ایران

بهشتی فر، ملیکه. (1390). .بررسی و تبیین الزامات اجرائی نظام جانشین پروری در بدنه دولت جمهوری اسلامی ایران و ارائه مدلی مطلوب بر اساس اهداف چشم انداز 1404. رساله دکتری مدیریت دولتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان. کرمان. ایران

دهقانپور فراشاه، علی. (1390).  ساخت و اعتباریابی شاخص اندازه‌گیری گستردگی مدیریت جانشین پروری بر اساس طبقه بندی بهترین تجارب. رساله دکتری مدیریت دولتی. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران

قلی پور، آرین. پورعزت، علی اصغر. سبک رو، مهدی. (1390).  کاربست مدل میدان نیرو در برنامه ریزی برای جانشین پروری. دوفصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. دانشگاه جامع امام حسین (ع).  3 (1) : ص 119-139

موسی زاده، زهره. عدلی، مریم. (1388).  معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایسته گزینی در نهج البلاغه. اندیشه مدیریت. 3 (1) :ص 103-132

Beaver. G, Hutchings.K. (2004).  The big business of strategic HRM in SMEs in Stewart, HRD in Small Organisations. Routledge Research Studies in HRD Series. Routledge. London. 81

Beheshtifar.Malikeh,.Nekoie.Moghadam. Mahmoud, (2011) , Studying the Competency-Related Models in Succession Planning, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences,Issue 34, pp113-121

Christie, Sue. (2005). Succession planning: there are no magic bulletsin Whitmore Melissa A. (Eds). Success Through Succession:Implementing Succession Planning at the Texas Department of Insurance. (2006). Dissertation, Department of Political Science, Texas State University. Retrieved from:.http://ecommons.txstate.edu/arp/185.

Derr B. (2006). Succession planning: Encyclopedia of Career Development, SAGE Publications, California

Diamond, ArLyne. (2006). Finding success through succession planning in Whitmore Melissa A. (Eds). Success Through Succession:Implementing Succession Planning at the Texas Department of Insurance. (2006). Dissertation, Department of Political Science, Texas State University. Retrieved from: http://ecommons.txstate.edu/arp/185.

Groves, K.S. (2007) , “Integrating leadership development and succession planning best practices”, Journal of Management Development, 239-260.

Helton, K.; Jackson, R. (2007) , “Navigating Pennsylvania ’s dynamic workforce: Succession planning in a complex environment”, Public Personnel management, 335-347.

Huang TC. (2011).  Succession management systems and.human resource outcomes. International journal of manpower, 22 (8) : 736.

Karaevli A., Hall D. T. (2003). Growing leaders for turbulent times: Is Succession Planning Up to the Challenge?, Organizational Dynamic, Vol. 32, No. 1, pp. 62-79.

Rothwell William J. (2005). Effective Succession Planning, Ensuring Leadership Continuity and Building Talent From Within, American Management Association, New York.

Taylor.T, McGraw.P (2004) , Succession management practices in Australian organizations, International Journal of Manpower Vol. 25 No. 8, pp. 741-758

Tropiano M. (2004).  Effective succession planning. Defense AT&L: May-June: 50.

US Department of Human Services. (2005). Building Successful OrganizationsWorkforce Planning in HHS, Guideline for Operating Organizations