رابطه ی فرهنگ سازمانی و تمایل به کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت لعابیران زرقان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد, گروه مدیریت کارآفرینی, دانشگاه رازی, کرمانشاه, ایرانmansoorstar.ofsky@gmail.com

2 استادیار, گروه مدیریت کارآفرینی, دانشگاه رازی, کرمانشاه, ایران

چکیده

امروزه سازمان ها می توانند با تعداد اندکی افراد خلاق و کارآفرین و با اجرای طرح کارآفرینانه برر ربارا ی منعطر و
نوآور و فرصت گرا فائق آیند، بنابراین برای غلاه بر مشکلات و تهدیدهایی که متوجه سازمان های امروزی است، تنها
یک راه حل کار ساز است و آن هم ایجاد بستر فرهنگ کارآفرینی در سازمان م-ی باشد. مطالعات و پژوهش های بالی
یک رابطه مثات و بوی بین فرهنگ سازمانی و تمایل به کارآفرینی را تایید می کند, لذا به دلیر ل اهمیر ت ایر ن موضرو
هدف از این مقاله بررسی رابطه ی فرهنگ سازمانی با مولفه های تمایل به کارآفرینی در شرکت لعابیران زربان پرداختره
ایم. روش پژوهش حاضر توصیفی از نو هماستگی می باشد. جامعه ی آمرار ی در ایر ن پر ژوهش را کارکنران شررکت
)
 
n= که بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ) 86 N= لعابیران زربان )بدون در نظر گرفتن بخش تولید( )) 107
نفرانتخاب گردید. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشرنامه ی اسرتاندارد کرارآفر ینی و فرهنرگ سرازما نی )کره برا
تج یر ه و
 
spss آلفای 38 % و 66 % پایایی تایید شد( استفاده گردید. داده های جمع آوری شرده برا اسرتفاده از نررم افر ار
تحلیل شده اند. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین فرهنگ سازمانی و برخی از مولفه های تمایر ل بره کرارآفر ینی
)ریسک پذیری متعادل، کانون کنترل، سلاست فکر، عملگرایی و رویا پردازی( رابطه ی مثارت و معنرا دار و برا مولفره
تحمل ابهام رابطه ی منفی و معنادار وجود دارد اما نتایج با دست آمده عدم وجود رابطه بین فرهنگ سازمانی با برخر ی
دیگر از مولفه های تمایل به کارآفرینی )نیاز به موفقیت و چالش طلای( را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


Boroomand,Z. (2010) , Improvement of

organization ,Publications: forest,p.129 .

Zarei,M. (2009) , Ways to change the corporate

culture, Published: knowledge management,

pp.117-120.

Histrich,R;Piters,M. (2002) , Entrepreneurship,

translation: Faizbaghsh, A.R;Taghiyaree,H,R.

Tehran: Sharif University of Technology,

Institute of Scientific Publications,p.10.

Pakdel,S. (2007) , Explain the characteristics of

an effective organizational culture

institutionalize management system,p.95.

Nasree,GH; Bahrameezadeh,B. (2013) , Social

factors in the development of

entrepreneurship,pp.3-4.

Karbasee,A. (2013) , Characteristics of

entrepreneurs.

Conti, Liacodrina, gobar, Manuela rozalia and

stefanescu, Daniela (2012). Hofsted,scultural

dimension andstudents, ability to develop an

entrepreneurial spirint,P.5553.

tsui,anne s.zhixue,

zhang.wang,hui.xin,Katherine r and

wu,Joshua b (2006).unpacking the relationship

between CEO leadership behavior and

organizational culture. P114.

Pheyesey.CDiana,OrganizationalBehavior:Conc

epts,Controversies and Application,Englwood

v cliffs,Prince Hall,1996. P67

gupta,vipin.macmillan,ian c and suriegita (2004.)

entrepreneurial leadership: developing and

measuring a cross-cultural construct, P.244.

wood,matthew s. (2011) ,a process model of

academic entrepreneurship,P.153.

Moradi,H. (2006) , organizational

Entrepreneurship, PP.46-48