تاثیر مولفه‌های مدیریت دانش بر تقلب گزارش‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران mehdi.ebrahimi@srbiau.ac.ir (مسئول مکاتبات)

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران talebnia@srbiau.ac.ir

چکیده

امروزه با توجه به گسترش رقابت بین سازمان‌ها و افزایش اهمیت موفقیت سازمان‌ها در این عرصه، سازمان‌ها را به سوی استفاده از یکی از مهم ترین منابع خود یعنی مدیریت دانش سوق داده است. فناوری‌های جدید به سازمانها این امکان را می‌دهند تا سیستم‌های مدیریت دانش را به منظور ذخیره و اشاعه اطلاعات ساختار نیافته مورد استفاده قرار دهند. دراین پژوهش، تاثیر مولفه‌های مدیریت دانش بر تقلب گزارش‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که خلق دانش، ارزشیابی دانش، ارائه دانش، توزیع دانش و کاربرد دانش بر کاهش تقلب گزارشهای مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران اثرگذار هستند. مشخص شد که عامل کاربرد دانش بیشترین تاثیر پیش بینی و معنی دار را بر روی کاهش تقلب گزارشگری مالی دارد.

کلیدواژه‌ها


احمدی، علی­اکبر؛صالحی،علی، (1391)، مدیریت دانش، وزیری، دانشگاه پیام نور، چاپ دوم.

امین­پور، فرزانه، (1385)، مدیریت دانش در سازمان، کنفرانس مدیریت تحول، اصفهان.

پورنژادی، شهریاری، (1386)، ارایه چهارچوب مفهومی برای مدیریت استراتژیک دانش، کنفرانس بین­المللی مدیریت دانش، تهران.

شفیعا، محمدعلی، (1386)، ارائه مدلی کاربردی در برنامه­ریزی جامع مدیریت دانش سازمانی، کنفرانس بین­المللی مدیریت دانش، تهران.

صفرزاده، محمدحسین، (1389)، توانایی نسبت­های مالی در کشف تقلب در گزارشگری مالی: تحلیل لاجیت، مجله دانش حسابداری، سال اول، شماره1، صفحات 137-163.

عباسی، زهره. (1386). مروری بر مدل­های پیاده­سازی مدیریت دانش در سازمان­ها، اولین کنفرانس مدیریت دانش.

کشاورزی، راضیه؛ طالب نیا، قدرت الله؛ سلمان­پناه، نجمه؛ (1391)، بررسی تاثیر اخبار خوب و بد بر تاخیر در ارائه گزارشات سالانه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور.

کیوان آرا، محمود؛ یزدخواستی، علی؛ بهرامی، سوسن؛ مسعودیان، یوسف؛ (1390)، رابطه مولفه­های مدیریت دانش و هوش سازمانی در دانشکده­های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره هشتم، شماره پنجم.

مددی ورزقانی، بهاره، (1392)، بررسی رابطه بین مدیریت سود و تقلب در صورت­های مالی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.

مرادی، جواد؛ رستمی، راحله؛ زارع، رضا؛ (1393)، شناسایی عوامل خطر موثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری مالی ازدید حسابرسان و بررسی تاثیر آن­ها بر عملکرد مالی شرکت، مجله پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره ششم، شماره اول، صفحه­های 141-173.

مهام، کیهان؛ کردستانی، غلامرضا؛ ترابی، ابوالفضل، (1391)، ارائه مدل پیش­بینی بروز خطر تقلب مالی در شرکت­های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور.

وکیلی­فرد، حمیدرضا؛ جبارزاده کنگرلوئی، سعید؛ پور رضا سلطان احمدی، اکبر؛ (1388)، بررسی ویژگی­های تقلب در صورت­های مالی، حسابدار، سال بیست و چهارم، شماره 210، صفحه 36-41.

Barclay, R. O., & Murray, P. C(1997). What is knowledge management? A Knowledge praxis.

Beasley, M. S., Carcello, J. V., Hermanson, D. R., & Lapides, P. D. (2000). Fraudulent financial reporting: Consideration of industry traits and corporate governance mechanisms. Accounting Horizons, 14(4), 441-454.

Hiscock, Jane. (2004). “Developing Knowledge Management Awareness in Public Relation Students”. Public Relation Review, vol 30, 107 115.

Kassem, R. (2012). Earnings Management and Financial Reporting Fraud: Can External Auditors Spot the Difference? American Journal of Business and management, 1(1), 30-33.

Kassem, R., & Higson, A. (2012). Financial Reporting Fraud: Are Standards’ Setters and External Auditors Doing Enough? International Journal of Business and Social Science, 3(19).

Mancini, J. (1997). The auditor and fraud. Journal of Accountancy. P: 6-32.

McAdam, Rodney; Sandra McCreedy. (1999). “A Critical Review of Knowledge Management models”. The Learning Organization, vol, 6 (3), P: 91- 100.

Perez, E. (1999). Knowledge management in the library: Not. Database, 22(2), 75-78.

Spathis, C. T. (2002). Detecting false financial statements using published data: some evidence from Greece. Managerial Auditing Journal, 17(4), 179-191.

Summers, S. L., & Sweeney, J. T. (1998). Fraudulently misstated financial statements and insider trading: An empirical analysis. Accounting Review, 131-146.

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). Positive accounting theory.NJ: Prentice-Hall.

Zhang, L., Liu, L., Liao, Y., & Du, Q. (2010). A study on the relationship between management structure and financial reporting fraud of listed companies in China. In 2010 Seventh International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (Vol. 6, pp. 2726-2734)