تاثیر ابعاد سیاست‌های کلی نظام اداری در حوزه منابع انسانی بر نگهداشت کارکنان دانش‌محور در بدنه نظام آموزش عالی، ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، بخش مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران (مسئول مکاتبات)

2 استادیار، بخش مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر ابعاد سیاست‌های کلی نظام اداری در حوزه منابع انسانی بر نگهداشت کارکنان دانش‌محور در بدنه نظام آموزش عالی ایران می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی می‌باشد که به روش پیمایشی انجام شده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل شامل رؤسا و معاونین دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران می‌باشد که با استفاده جدول کرجسی و مورگان، 217 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. ابزارگردآوری داده‌ها، پرسشنامه می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری در حوزه منابع انسانی در بدنه نظام آموزش عالی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد  و اعمال این  سیاست‌ها، بر نگهداشت کارکنان دانش‌محور در بدنه نظام آموزش عالی تاثیر مثبت می‌گذارند.  همچنین در این پژوهش، ابعاد سیاست‌های کلی نظام اداری در حوزه منابع انسانی در راستای تاثیرگذاری بر ماندگاری کارکنان دانش‌محور نظام آموزش عالی، الویت بندی شده اند.

کلیدواژه‌ها


ابیلی و دیگران(1390). نقش‏ عوامل مؤثر بر به اشتراک‏گذاری دانش سازمانی.تهران: فصلنامه مدیریت و منابع انسانی درصنعت نفت، سال چهارم، شماره 14.

-تدین، شبنم ( 1384) ، شناخت ، بکارگیری و پرورش نخبگان با رویکرد نوین، مجموعه مقالات دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران،.. ص 106

- صادقی، علی. (1388). استراتژی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، مجله نفت نیوز.

- مومنی، ساسان و مولوی، لیلی (1388). تحلیل سه عاملی در استخدام و نگهداشت. مجله ی تدبیر. شماره ی205 ---نقطه نظرات نخبگان گیلانی، خبرگزاری جمهوری اسلامی.

- هومن، حیدرعلی. (1390). مدل­یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم­ افزار لیزرل. تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ چهارم.

-        David. Mayer., (2000). Trusted unit manager and business unit performance: empirical evidence of   a competitive advantage, Strategic Management.

-        Horwitz, Frank M., et al. (2006). Human Resource Strategies For Managing Knowledge Workers: An Afro-Asian Comparative Analysis, International Journal of Human Resource Management, Vol. 17, pp. 775-811.

-        Lee, Thomas W., Maurer, Steven D. (1997). The Retention Of Knowledge Workers With The Unfolding Model Of Voluntary Turnover, Human Resource Management Review, Vol. 7, pp. 247-275.