بررسی رابطه بین اصول سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق منطقه‏ای فارس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران srivaz333@gmail.com (مسئول مکاتبات)

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‏شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانm_nikkar@yahoo.com

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی، اداره آموزش و پرورش شیراز، فارس، ایران mrivaz123@gmail.com

4 استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران srivaz333@gmail.com

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی همبستگی بین اصول سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق منطقه‏ای فارس (توصیفی-همبستگی) انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی-پژوهشی است.جامعه آماری کارکنان شرکت برق منطقه‏ای فارس (350 نفر) و حجم نمونه پژوهشی 170 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه‏های تعهد سازمانی آلن و می‏یر و سازمان یادگیرنده سنگه بود. تحلیل یافته‏ها از طریق آزمون‏های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام گردید. نتایج نشان داد که بین سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد. بیشترین و کمترین نوع تعهد به ترتیب مربوط به تعهد عاطفی و مستمر می‏باشد. بیشترین و کمترین نمره کارکنان از نظر مولفه‏های سازمان یادگیرنده به ترتیب مربوط به نگرش سیستماتیک و مدل‏های ذهنی می‏باشد. ابعاد تعهد سازمانی با سن، جنس، سابقه خدمت و تحصیلات ارتباط معنادار نشان دادند، در‏‏حالی‏که مولفه‏های سازمان یادگیرنده با تاهل و سابقه خدمت ارتباط آماری معنادار نشان دادند. وجود ارتباط بین سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی را می‏توان این‏گونه تفسیر کرد وقتی فرد دیدگاه مثبتی در مورد تقویت و افزایش اطلاعات خود در سازمان داشته باشد، نسبت به آن سازمان علاقه‏مند می‏شود و در نتیجه برای رساندن سازمان به اهداف خود تلاش می‏نماید.

کلیدواژه‌ها


آزادی، محمد و اله‏قلی، صنم. 1383. گزار ش از یک کنفراس یادگیری از طریق گفتگو. علمی-آموزشی. تدبیر. دوره 15، شماره 154.

اصغری، الناز. خالق دوست، طاهره. کاظم نژاد، احسان و عسگری، فریبا 1391. رابطهبیندیدگاهپرستاراندرمورداصولسازمان. مجلهدانشکدهپرستاریوماماییدانشگاهعلومپزشکیتهران. حیات دوره 18 ، شماره 5.

آقایی، نجف. ضیایی و شهربانیان. 1391. تعیین ارتباط بین سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی در میان کارکنان دفتر مرکزی ورزش و جوانان استان‏های غربی ایران. اروپایی ورزش و تمرین. دوره ،1 شماره 3.

الوانی، سید‏مهدی. (1378). سازمان‏های یادگیرنده، سازمان‏هایی کامیاب و دانش آفرین. تهران: مدیریت دولتی.

رضایی، مراد. حسن پور، موسی. آقا جان، رضا و انواری˛ سارا. 1379. ارتباط بین تعهد سازمانی و یادگیری سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سنگه، پیتر. (1385). پنجمین فرمان (خلق سازمان یادگیرنده). ترجمة حافظ کمال هدایت و محمد روشن. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

سلیمانی، مریم و نصری، حمید. 1391. بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و مؤلفه‏های سازمان یادگیرنده در بین کارشناسان شرکت سهامی سیمان اصفهان

شریفی اصغر و اسلامیه فاطمه. 1378. بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و به کارگیری فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در سال تحصیلی 87-86. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. دوره 1، شماره 2.

طالبی کهدوئی، فضل اله (1381). سازمان یادگیرنده؛ سازمان متحول، پویا و مطلوب.تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد. مدیریت. شماره64-63.

فقهی فرهمند، ناصر. (1380). مدیریت پویای سازمان. تبریز: فروزش.

کرمانی، ب. 1381. ارتباط بین جو سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان و مدیران در بیمارستان‏های آموزشی همدان. تهران، دانشکده علوم و تحقیقات.

محرابی، جواد. جدیدی، مهرداد. علامه حائری، فریدون و عالم زاده، مهرداد. 1392. ارتباط بین تعهد سازمانی و سازمان یادگیرنده در بین کارکنان شرکتمخابرات بروجرد. تحقیق آکادمیک در تجارت و علوم اجتماعی. دوره 1، شماره 3.

یعقوبی، مریم. کریمی، سعید. رئیسی، احمدرضا. جوادی، مرضیه و شعرباف‏چی، نسرین. 1389. بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و میزان کاربست مؤلفه‏های سازمان یادگیرنده در بین مدیران بیمارستان‏های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت. دوره 7، شماره 2.

Alahdadi, E. (2002). Organizational commitment. Management.

Allen, NJ. & Mayer, JP (1991). A three component conceptualization of organizational commitment. Human resource management review. Vol. 1, No.1.

Atak, M. 2011. A research on the relation between organizational commitment and learning organization. African Journal of Business Management Vol. 5, No.14.

Cohen, A. (2007). Commitment before and after: An evaluation and reconceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review. Vol.17, No. 3.

Dairani, KM. (2007).The relationship among learning organization culture, job satisfaction, and organizational commitment in the Lebanese banking sector and the effect of social patterns as moderator variables. PhD.

Kiedrowski, PJ. (2006). Quantitative assessment of a Senge learning organization intervention, The Learning Organization, Vol.13, No.4.

Han, SS., Moon, SJ. & Yun, EK. 2009. Empowerment, job satisfaction, and organizational commitment: comparison of permanent and temporary nurses in Korea. Appl Nurse Res. Vol. 22, No.4.

Haque, MM. 2008. A study of the relationship between the learning organization and organizational readiness for change. PhD Dissertation. Pepperdine University.

Marshall, T. 2004. The effects of organizational learning culture and job satisfaction on motivation to transfer learning and turnover intention. Human Resource Development Quarterly; Vol. 15, No.3.

Porter, LM. Mow day, R T. &Steers, R M. (1991). The measurement of organizational commitment. Vocational Behavior. vol.14.

Steers, RM & Porter, LW. Motivation and Work Behavior. McGraw-Hill, Inc.

Tasang, W K. 1997. Organizational learning and sustaining a learning organization the learning organization. Vol. 5, No.1.

Yang, B., Watkins, K.E. & Mar sick, VJ. 2004. The construct of the learning organization: dimensions, measurement and validation. Human Resource Development Quarterly. Vol. 15, No.1.

Yafang, T. 2010. The relationship among learning organization, internal marketing and organizational commitment. Department of Health Policy and Management. Chung-Shan Medical University, Taiwan.

Wang, X. 2005. Relationships among Organizational Learning culture, Job satisfaction and Organizational Commitment in Chinese state-owned and Privately-owned Enterprises. Minnesota: University of Minnesota.