سیستم پیش‌بینی کننده استنتاج فازی حکمرانی خوب در مبارزه با فساد اداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران rahmani.hd@gmail.com (مسئول مکاتبات)

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

امروزه همواره واژه فساد را در بسیاری از سرخط‌های خبری می‌توان دید تنها با مراجعه به مطبوعات و انواع رسانه‌های جمعی می‌توان به افزایش فساد در سازمان‌ها و دیگر نهادها صحه گذاشت. چندی پیش با اعلام  ‌شاخص‌های درک فساد، ایران جزء کشورهای با فساد بالا معرفی گردید. این پژوهش با یک بررسی گسترده در ادبیات پژوهش‌های پیشین در پی ایجاد مدلی جامع جهت سنجش فساد اداری می‌باشد و در آن با تعریف مجموعه‌های فازی عوامل موثر بر فساد اداری که شامل متغییرهای پیش‌بینی‌کننده حکمرانی خوب بانک جهانی می‌باشد از عواملِ حق اظهار نظر و پاسخگویی؛ ثبات سیاسی و عدم خشونت؛ اثربخشی دولت؛ کیفیت مقررات و حاکمیت قانون استفاده شده است. در این پژوهش تمامی ‌ابعاد مختلف حکمرانی خوب برای مبارزه با فساد به‌عنوان ورودی سیستم استنتاج فازی و از فساد اداری به‌عنوان خروجی در سیستم استفاده شد و همچنین پس از آن توابع عضویت و قواعد فازی‌، سیستم استنتاج فازی سنجش فساد اداری با استفاده از  ‌شاخص‌های حکمرانی خوب طراحی گردیده و در پایان نیز خروجی مدل با نظر خبره‌ها مقایسه گردید. در این پژوهش قاعده نویسی با استفاده از نظرات پنج نفر از اساتید دانشگاه به دست آمد. یافته‌های پژوهش نشان داد که نتایج حاصل از نظر خبره‌ها و نتایج حاصل از سیستم استنتاج فازی به یکدیگر نزدیک بوده که این نشان از اعتبار مناسب سیستم دارد و می‌توان گفت که یکی از مهمترین دلایل این اعتبار، شناسایی سنجه‌های مناسب برای پیش‌بینی است که در پژوهش حاضر این سنجه‌ها از بانک جهانی استخراج گردید. نتایج به‌دست آمده نشان از آن دارد که شاخص حاکمیت قانون در حکمرانی تاثیر به‌سزایی در خروجی مدل یعنی کاهش فساد اداری دارد و با افزایش و کاهش آن میزان فساد پیش‌بینی شده در سازمان افزایش و کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


آتشک، محمد (1390)، مفهوم فساد اداری در نظام آموزشی کشور، فصلنامه اخلاق در علوم و فن آوری، شماره 3.

حبیبی، نادر (1375)، فساد اداری: عوامل موثر و روشهای مبارزه، موسسه فرهنگی انتشارات وثقی.

زاهدی، شمس السادات (1388)، بررسی عوامل موثر بر کاهش فساد اداری (مطالعه موردی در شهرداری تهران)، مدیریت فرهنگ سازمان ‌، صص 29-55.

عباس زادگان، سید محمد (1383)، فساد ادار،  تهران، دفترپژوهش‌های فرهنگی.

مقدسی، علیرضا (1389)، کاربرد حکمرانی شایسته در مبارزه با فساد اداری، فصلنامه سیاسی و اداری، صص 281-292.

منصور نژاد، محمد (1384)، بررسی تاثیر فساد اداری بر امنیت اجتماعی، مجله توسعه مدیریت، شماره 66.

Azra, Azyumardi (2010). ISLAM, CORRUPTION, GOOD GOVERNANCE, AND CIVIL SOCIETY: THE INDONESIAN EXPERIENCE, Pluto Journals, pp. 109-125

Blackburn, K., Gonzalo, F., & Forgues, P.  (2010). Financial liberalization, bureaucratic corruption and economic development. Journal of International Money and Finance, 29, 1321-1339.

Danesh, Sedigheh , Farnoosh, Rahman, Tahereh Razzaghnia (2015), Fuzzy nonparametric regression based on adaptive neuro fuzzy inference system, Journal of  Neurocomputing, pp 1450–1460

Desta ,yemane (2006), Designing Anti-Corruption Strategies for Developing Countries : A Country Study of Eritrea, Journal of Developing Societies. pp 421-449.

Etzioni, A. (1961) A Comparative Analysis of Complex Organizations: On Power, Involvement, and Their Correlates. New York: Free Press.

Gupta, S., Davoodi, H., & Alsonso-Terme, R.  (2002). Does corruption affect income inequality and poverty? Economics of Governance, 3: 45.

Hill, Michael, Hupe, Peter (2002), Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice, Sage Publication, p 178

Klir, G.J., &Folger, T.A.  (1998), Fuzzy set, uncertainly, and information, Prentice-Hall.

Ksenia  (2008). Can Corruption and Economic Crime be Controlled in Developing Countries and if so, is it Cost-effective?. Journal of Financial crime, 15 (2), 223-233.

Lindblom, C.E. (1977) Politics and Markets: The World’s Political-Economic Systems. New York: Basic Books.

Mashali, Behzad (2012), Analyzing the relationship between perceived grand corruption and petty corruption in developing countries: case study of Iran, International Review of Administrative Sciences. pp 775-787

UNDP (2008), A Users’ Guide to Measuring  Corruption, available at www.undp.org/oslocentreoslo.governance.centre@undp.org

World Bank (2003), Better Governance for Development in the Middle East and North Africa , available at www.worldbank.org/wbi/governance.

World Bank  (2007a), Worldwide Governance Indicators 2007: Country Data Report for Iran, 1996- 2006,available at  www.worldbank.org/wbi/governance/.

World Bank  (2007b), A Decade of  Measuring The quality of Governance, available at www.govindicators.org

World Bank. Poverty reduction and economic management, available at www.Worldbank.org/public sector/anticorruption/corruption/coridx.htm.