رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان خاش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، مربی دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی، سمنان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین سکوت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان جهادکشاورزی شهرستان خاش است که تعداد آنها 67 نفر است. نمونه حاضر در این پژوهش، کلیه کارکنان این سازمان هستند. ابزار سنجش داده‌های این پژوهش، استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد برای هر متغیر و شامل پرسشنامه‌های سکوت سازمانی (14 سوال)، رفتار شهروندی (14 سوال) و تعهد سازمانی (24 سوال) است که پس از توزیع بین کارکنان این سازمان تعداد 61 پرسشنامه جمع آوری شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار Amos انجام گرفت. تحلیل و بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور کلی مقادیر شاخص‌های کلی برازش مدل اندازه‌گیری این پژوهش کاملاً از وضعیت قابل قبولی برخوردار است. نتایج نشان می‌دهد بین سکوت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه عکس (62/0-) و معناداری وجود دارد و همچنین بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت (74/0) و معنادار وجود دارد و در نهایت بین سکوت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی رابطه عکس (47/0-) و معنادار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 دلوی، محمد رضا، سفیددشتی، فرزانه، 1392،”تاثیر بازاریابی داخلی بر سکوت سازمان، فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه، شماره 1، ص 160-139

 زارعی متین، حسن، طاهری، فاطمه، سیار، ابوالقاسم، (1390، “سکوت سازمانی، مفاهیم، علل و پیامدها”، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره 21، ص 104-77

 سعادت یار، فهیمه سادات. شیعه زاده، الهه. (1394)، “بررسی مطالعات جهانی پیامدهای پیدایش و شیوع پدیده سکوت و خاموشی درون سازمانی در میان ماموران پلیس”، فصلنامه نظارت و بازرسی، سال نهم، شماره 31

Cheng-Chen (Timothy) LinandTai-Kuang (T. K.) Peng (2009): “From OrganizationalCitizenship Behaviour to Team Performance: The Mediation of GroupCohesionand Collective Efficacy”, Management and Organization Review 6:1 55–75.

Cinar, Orhan, Karcioglu, Faith, Duygu Aliogullari, Zisan. (2013),”The relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior”:, Procedia -Social and Behavioral Sciences 99 314 – 321

Dimitris, Bouradas & Maria, Vakola. (2007); “Organizational Silence”: A new challenge for human resource management; Athens university of economics and business, pp1-19.

David L. Turnip seed (2002): “Are good soldiers good? Exploring the link between organization citizenship behavior and personal ethics”. Journal of BusinessResearch 55: 1-15.

Dan, I. Jun, W. & Jiu-Cheng, M. (2009):”Organizational Silence”: A Survey on Employees Working In a Telecommunication Company.

Eybali Kh, Hayat AA, Chopani H, Esmi K. (2010): “The relationship between organizationalcommitment and organizational citizenship behavior experts”, Tehran University]. Journal of Behavior and Training.; 17 (42): 42-68 (Persian).

Fred O. Walumbwa, Chad A. Hartnell, and Adegoke Oke, (2010), “Servant Leadership, Procedural Justice Climate, Service Climate, Employee Attitudes, and Organizational Citizenship Behavior”«: A Cross-Level Investigation, Journal of Applied Psychology , Vol. 95, No. 3, 517–529

Gautam T, Dick R V, Wagner U, Upadhyay N, Davis A J. (2006): “Organizational citizenship behavior and organizational commitment in Nepal”. Asian Journal of Social Psychology; 8 (3): 305-320.

Hasani Kaveh• & Sadeghi Boroujerdi.& Saeed Sheikhesmaeili Saman. (2013): “The effect of organizational citizenship behavior on organizational commitment”, International Network of Business and Management, 1:452–470

Mirmohhamadi, Seyyed Mohhamad, (2014): “The Effect of Perceived Justice and Organizational Silence on Organizational Commitment”, International Review of Management and Business Research,pp 1773-1789

Mahdi, Sobhani nejad. Alireza Uzbashi. Karim Shatery. (2010 ) , “Organizational Citizenship Behavior”,Tehran,yastoroon. (Persian)

Mojtaba, nik Aeen. Reihaneh, Zarei. Hasan, Zarei Matin. (2014): Do the organizational Rumors Emphasize the Influence of organizational silence over organizational commitment?. ”  Jornal of social Issues and Humanities,pp88-93

 Nikmaram, Sahar, Hamideh Gharibi Yamchi, Samereh Shojaii, Maryam Ahmadi Zahrani, and Seyed Mehd Alvani. (2012): “Study on Relationship Between Organizational Silence and Commitment in Iran”. World Applied Sciences Journal 17, No. 10 1271-1277.

Shojaie, Samereh, Zaree Matin, Hasan , Barani, Ghasem, (2011): “Analyzing the Infrastructures of Organizational Silence and Ways to Get Rid of it”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1731 – 1735

Slade, M. R. (2008). “The adaptive nature of organizational silence”: A cybernetic exploration of the hidden factory. The Graduate School of Education and Human Development, George Washington University. pp. 64-78.

Soorizehi, Zakaria, Kamalipur, Naser, Qhalandarzehi, Keramat, Jamshidzehi, Abdol-Aziz, (2014): “Studying the Impact of Work Place Spirituality on Organizational Commitment”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 4, No. 6, pp 8-19

Sehitoglu, Yasin. (2014), “Study of Organizational Commitment in the context of Leadership styles and reasons of Employee Silence”, Journal of Global Strategic Management, 57-68

 Tabarsa Gh. A & Esmaeili Givi M. R & Esmaeili Givi H. R. (2010): “Effective factors on organizational citizenship behavior in a military hospital”, Iranian Journal of Military Medicine, Volume 12, Issue 2; 93-99

Zehir, C. and Erdogan, E. (2011). “The association between organizational silence and ethical leadership through employee performance”, Procedia Social and Behavioral Sciences, 24: 1389-1404