مکانیسم تأثیرگذاری رسانه ها بر فرآیند دستورکارسازی در جریان خط مشی گذاری عمومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، شوشتر، ایران R

چکیده

در این مقاله با مفروض­گرفتنِ اهمیت و جایگاه میانی رسانه­ها در جوامع امروزی (میان دولت و مردم)،  نقش رسانه­های ایران (جراید پرتیراژ) را در مورد طرح هدفمندی یارانه­ها و چگونگی بازنمایی و تأثیر آن هم بر افکار عمومی و هم بر خط­مشی­گذاری عمومی بررسی کرده­ایم. از این رهگذر نشان داده ایم که چگونه رسانه‌های جمعی  به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر افکار عمومی،  موضوعاتی را در سطح جامعه اشاعه می‌دهند،  و چگونه برخی از این موضوعات  در اولویت  خط‌مشی‌گذاری  دولتی قرار میگیرند.در این راستا،  سه مکانیسمِ برجسته­سازی،  چارچوب­سازی و زمینه­چینی،  به منزله مدل­هایی که رسانه­های جمعی حین پوشش­های خبری خود از آنها استفاده می­کنند،  همچون چارچوبی نظری برای تبیین این موضوع به کار گرفته­ایم.  حاصل آنکه،  جراید مورد بررسی ما،  هر یک به شیوه­ای متناسب با اصول سازمانی و قواعد رسانه­ای خاص خود،  هدفمندی یارانه­ها را در اولویت خود قرار داده و هریک به­طریقی از سه مکانیسم بالا بهره برده­اند. هر یک از این شیوه­ها،  از یکسو بیانگر چگونگی نگرش و بازتاب موضوع یارانه­ها نزد افکار عمومی (و بالعکس) بوده و از دیگر سو،  روشنگرِ تعامل میان رسانه و خط‌مشی‌گذاری است

کلیدواژه‌ها


-       بشیریه،  حسین. (1386). آموزش دانش سیاسی. تهران: نگاه معاصر.

-       بشیریه،  حسین. (1379). جامعه­شناسی سیاسی. تهران: نی.

-       دانش­فرد، کرم اله. (1389). فرآیند خط­مشی­گذاری. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.

-       دانش­فرد،  کرم­اله. (1392). مبانی خط­مشی­گذاری عمومی. تهران: نیاز دانش.

-       دهقان،  علیرضا. (1378). بررسی تأثیر رسانه بر افکار عمومی،  کاربرد یک الگوی جامعه­شناختی. نامه علوم اجتماعی. شماره 13.

-       روزنامه ایران،  یکشنبه 28 آذر 1389،  شماره 19817.

-       روزنامه ایران،  یکشنبه 20فروردین 1393.

-       روزنامه رسالت،  یکشنبه 28 آذر 1389.

-       روزنامه رسالت،  20 فروردین 1393.

-       روزنامه شرق، 28  آذر 1389.

-       روزنامه شرق، 20 فروردین 1393.

-       روزنامه کیهان، 28 آذر 1389.

-       روزنامه کیهان، 20 فروردین 1393.

-       روزنامه مردمسالاری 28 آذر 1389.

-       روزنامه مردمسالاری 20 فروردین 1393.

-       جعفری،  انوش. (1380). ­نگرشی بر بنیانهای دولت مدنی در غرب­. تهران: آرون.

-       جونیو. و. ئوکی. (1365). صدای مردم،  ترجمه محمود عنایت. تهران: انتشارات کتابسرا.

-       چامسکی،  نوام. (1369). نقش رسانه­های ایالات متحده در کنترل افکار عمومی،  ترجمه سندسی،  مجله رسانه،  شماره 4.

-       سلیمانی ساسانی،  مجید و دیگران. (1391). فرآیند برجسته­سازی در بی­بی­سی؛ تحلیل روایت برنامه­های کوک،  صفحه دو آپارات. نشریه مطالعات قدرت نرم. سال دوم،  شماره 6.

-       فوکو،  میشل. (1374). حقیقت و قدرت،  درمانی حقیقی،  سرگشتگی نشانه‌ها؛ نمونه‌هایی از نقد پسامدرن. تهران: مرکز.

-       مالکی،  امین. (1388). سیاست یارانه­های هدفمند و راهبرد رسانه ملی در فرهنگ­سازی آن. مجله اقتصادی. شمار101،  اسفند 1388.

-       نقیب­زاده،  احمد. (1379). درآمدی بر جامعه­شناسی سیاسی،  تهران: سمت.

 

-       Scheufele A. Dietram & Tewksbury David, (2007), framing, agenda setting and priming:the evolution of three media effects models, journal of communication, doi: 10. 1111/j. 1460-2466.2006.00326.x.

 

-       McCombs M. E & Shawe D. L, (1972), the agenda-setting function of mass media, public opinion quarterly, n 36 (2).

 

-       Goffman, Erving (1974), Frame analysis:An essay on the organizationof experience, Cambridge: MA. Harvard, University Press.