نقش تامین و تدارکات الکترونیک در مبارزه با فساد اداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی-دانشگاه علامه طباطباdd

2 هیئت علمی‌دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه: تعدد رخداد فساد اداری در امورکارپردازی دولتی در دولت‌ها موجب گردیده تا کشورها در راستای کاهش این امر قدم‌های موثری بردارند، در این راستا مناقصه‌های دولتی یکی از مخاطره آمیزترین فرایندهای اقتصادی دولت است که عدم مدیریت مناسب آن فسادهای گسترده دولتی را موجب می‌گردد. ایجاد سیستم‌های تامین و تدارکات الکترونیکی دربستر یک دولت الکترونیک راهکاری است که از سمت بسیاری از کشورها در خصوص کارپردازی‌های دولتی تجربه و پیشنهاد گردیده است.
هدف: هدف از این تحقیق بررسی نقش تأمین و تدارکات الکتررونیک در مبارزه با فساد اداری است.
روش تحقیق: مهمترین روش‌های گردآوری اطلاعات در این تحقیق «مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسنادی» است.
یافته ها: در این پژوهش، سعی شده است که تأثیر مناقصات به عنوان یکی از عوامل بروز فساد اداری مورد بحث قرار گیرد و نیز با تشریح سیستم تامین و تدارکات الکترونیکی بکار رفته در سایر کشورها، سیستمی منطبق با نیازهای دستگاه‌های اجرایی کشور ایران در جهت کاهش رخداد فساد در بخش کارپردازی‌های دولتی پیشنهاد گردیده است.
نتایج: حاکی از آن است که طراحی و ایجاد سیستم‌های تامین و تدارکات الکترونیکی از طریق کاهش دخالت عوامل انسانی و ارتقاء امنیت و نظارت شبکه‌های ارتباطی مبتنی بر وب می‌تواند میزان فساد اداری را به میزان قابل توجهی کاهش و شفافیت و پاسخگویی دولت‌ها را در تعاملات تجاری و فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های اجرایی افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


ـ افضلی، ع. 1391. فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت، مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، سال 28، شماره 45.

- باقری، محمد، 1388. بررسی سیستم تدارکات الکترونیکی کره جنوبی، خرید به روایت KONEPS، ماهنامه تحلیل گران عصر اطلاعات، شماره30، درhttp://www.aiaco.ir

- بهرامی، م.1391. مرجع پژوهش‌های علمی، قابل دسترس در http://www.pazhoheshkade.ir، رویت شده 24/09/1393.

- تنکابنی، مه سیما. و همایونفر، سید علیرضا. 1391. دولت الکترونیک و تاثیر آن در پیشگیری از فساد اداری.

- توربان، افرایم. 1387. فناوری اطلاعات در مدیریت، دگرگونی سازمان‌ها در اقتصاد دیجیتالی، دانشگاه پیام نور.

ـ خضری، م.1387. آسیب شناسی رو شهای مبارزه با فساد اداری در ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره چهارم، زمستان، شماره مسلسل 42.

- خضری، م و تربتی مقدم، ف و نظری، م. 1390. شناسایی زمینه‌های فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی، اقتصاد تطبیقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شمارة اول.

دعائی، حبیب الله. و رمضانی، یوسف. 1388. عوامل و ریشه‌های فساد اداری از دیدگاه اسلام، همایش ملی پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه.

ـ دعایی، ح و رمضانی، ی.1391. عوامل بروز فساد اداری از دید اسلام، دومین همایش ملی قرآن و علوم انسانی، ارومیه.

ـ ربیعی، ع و آصف، ه. 1391. نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری، نشریه مدیریت دولتی، دوره4، شماره 10.

- روزنامه مشرق، مورخ 6/12/1390، کدخبر101446، مناقصات، گلوگاه اصلی فساد اداری و اقتصادی

ـ فرهادی نژاد، م. 1383. فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن، مجموعه مقالات سومین همایش نظارت و بازرسی، نظارت کارآمد، دانشگده مدیریت دانشگاه تهران.

- منتی نژاد، ص. 1386. شیوههاوزمینههایتبانیدرمعاملاتدولتی، نشریه حقوق دادگستری، شماره61.

ـ ملک محمدی، سمیرا و فتحیان، محمد. 1383. ارائه مدل توسعه تدارکات مبتنی بر فناوری اطلاعات، اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین.

- محسنی، فرید.1392. پیشگیری از فساد اداری با تاکید بر فناوری اطلاعات، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، دوره 18، شماره 61.

 

-Neupane, Arjun& Soar, Jeffrey &Vaidya, Kishor, (2014), An empirical evaluation of public E-procurement to reduce of corruption, Australasian Journal of Information Systems,18(2).

 -Ndou, V.(2004) , E-government for developing; opportunities and challenges, Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 18(1) 1-24.

-Bertot,J, Jeager,P.& Grimes, j. (2010), Using ICTs to create a culture of transparency; E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies, Government Information Quarterly; 27(3) 264-71

-Kim, s., Kim, H.J & Lee, H. (2009), An institutional analysis of an E-government systems for anti corruption; The case of OPEN, Government Information Quartely, 26(1) 42-50

-Iqbal, M &Seo, J.(2008), E-govermance as an anti corruption tool: Korean Local Information, 11(2) 51-78

-Mistry, J.J.&, A.(2012) An empirical analysis of the relationship e-government corruption, The International Journal Of Digital Accounting Research, 12(18) 145-76.

-Braund, P., Frauscher, k., Schwittay, A. &Petkoski, D. (2007), Information and Communications Technology for Economic Development Exploring Possibilities for Multi-sector Technology Collaborations, Global E-discussion, The world Bank.

-Shim, D.C.&Eom, T.H.(2009), Anticorruption effects of information communication and technology (ICT) and social capital, International Review Of Administrative Sciences, 75(1),p.99.

-ICAC (2011) ,Corruption risks in NSW government; Suppliers Perceptions of corruption , Independent Commission Against Corruption, Sydney, NSW, Australia

-Ronchi, S., Burn, A., Golini, R. & Fax, X.(2010), What is the IT e-procurement system?, Journal of Purchasing & Supply Management, 16(2) 131-40

-Andersen, T.b.(2008) E-government as an anti corruption tool, Department of Economics, University of Copenhagen, StudiestrEde 6, DK-1455, Copenhagen K, Denmark.

-Singh, G., Pathak, R., Naz, R.&Belwal, R.(2010) E-governance for improved public sector service delivery in India, Ethiopia and Fiji, International Journal of Public Sector Management, 23(3) 254-75

-Zhang, J.& Zhang, Z.(2009), Applying E-government Information System for Anti-Corruption strategy, paper presented to Management of e-commerce and e-Government, 16-19 September, Nanchang, China

-Fan, Y., Zhang, Z.&Yue, Q.(2009), E-government, Transparency and Anti- Corruption, paper presented to 2009 International Conference on Management of e-Government, 16-19 September, Nanchan, China.

-Gronlund, A(2010) Using ICT to combat corruption-tools result and methods, Increasing transparency & fighting corruption through ICT, Stockholm Sweeden.

-Kashap, S.(2004) Public Procurement as a social, Economic and Political Policy, Paper presented to International Public Procurement Proceedings, Florida USA, October 21-24,2004

-GTN(2003) Global Trade Negotitation ,s Centre for International Development at Harvard University; Government Procurement, http://www.cid.harvard.edu/cidtrade/issues/govpro.html accessed 14 October 2011

-UNDP(2006) Capacity Development Practice Note,<http://capacity.undp.org/index.cfm?module-library&page=Document&DovumentID=5599 accessed 15July 2012.

- Monte, A.&Papagni, E. (2007), The determinates of corruption in Italy; Regional panel data analysis, European Journal of Political Economy, 23(2) 379-96

-Neupane, A., Sour, J,&Vaidya, K, (2012), Evaluating the anti corruption capabilities of public e-procurement in a developing country, The Electronic Journal On Information System in Developing Countries, 55(2) 1-17

-Kolestad, I. &Wiig , A. (2009) Is Transparency the key to Reducing Corruption in Resurce- Rich Countries? World Development, 37(3) 521-32

-Pellegrini, L.&Gerlagh, R. (2008), Causes of corruption: a survey of cross-country analyses and extended result, Economics of Governance, 9(3) 245-63

-Subedi, M.S. (2006), Corruption In Nepal: An Anthropological Inquiry, Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology, 1(0) 110-28

-Ware, G.T,.Moss, S.,Campos, J.E.&Noone, G.P.(2012), Corruption in Procurement, in Graycar& R Smith(eds), Handbook of Global Research in Corruption, illustrated edn, Edward Elgar Publishing, UK

-OECD, A. (2008), Fighting Bribery in Public Procurement In Asia-Pacific. http://www.etransform.org/gti/sites/etransform.org/files/Documents/bribery.pdfacceessd 21 July 2011

-OECD, A. (2005), Fighting Corruption and Promoting Integrity in Public Procurement, Organization for Economic Co-operation and Development, Paris

-Davila, A., Gupta, M. & Palmer, R. (2003), Moving Procurement Systems to the Internet: the Adoption and Use of E-procurement Technology Models, European Management Journal, 21(1) 11-23

-Nepal, (2010) Nepal Public Procurement S trategic Framework, PPMO Government of Nepal Office of the Prime Minister and Council of Ministers, Kathamndu.