تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت ادراک شده برند بر ترجیح برند در شعب بانک صادرات شهرآمل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه. imanghasemi72@yahoo.com (مسئول مکاتبات)

چکیده

مسئولیت‌پذیری اجتماعی مسئولیت سازمان برای اثرات تصمیمات و فعالیت هایش بر جامعه و محیط زیست، از طریق رفتار شفاف و اخلاقی می‌باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و کیفیت ادراک شده برند بر ترجیح برند در شعب بانک صادرات شهرآمل بوده است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مشتریان صادرات شهرآمل تشکیل می‌دهند که با استناد به رابطه نمونه گیری کوکران تعداد 385 نفر از آنها به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده و پرسشنامه‌های اعتبارسنجی شده تحقیق میان آنان توزیع گردید. داده‌های تحقیق با استفاده از مدل‌های معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که مسئولیت‌پذیری اجتماعی بانک بر کیفیت ادراک شده و ترجیح برند تاثیر معناداری دارد. همچنین تاثیر کیفیت ادراک شده برند بر ترجیح برند نیز معنادار بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها


1)     پورسلیمی، مجتبی، ملایی، آتنا، داروغه، علی  (1393)، تاثیرکیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری مشتریان شرکت شاداب خراسان، اولین همایش ملی بازاریابی، فرصتها و چالش ها.

2)     دعایی، حبیب الله . فرزانه حسن زاده ، ژاله (1389) ؛ « مقایسه تطبیقی نگرش مشتریان به برندهای جهانی پوشاک (مورد مطالعه مقایسه برندهای محلی ایران ، کره و ژاپن)». بررسی‌های بازرگانی ، شماره 42، مرداد و شهریور 1389

3)     دوستار محمد؛ مکارمی فاطمه؛ اکبری محسن؛ (1393)، "بررسی رابطه بین سن نام تجاری و ترجیح نام تجاری با توجه به نقش میانجی سطح نوستالژی مصرف کننده"، انتشارات بازاریابی.

4)     راه چمنی احمد؛ لاجوردی لیدا؛ (1391)، "بررسی تاثیر اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) بر ترجیح برند در صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک ملت و رفاه)"، انتشارات بازاریابی.

5)     شافعیها سمیه؛ بهزاد خاتمی؛ (1391)، "طراحی الگوی رابطه ادراکات مشتری از نام تجاری بر فرآیند وفاداری"، سایت بانکی.

6)     قلاوندی،ح؛ بهشتی راد، ر ؛ و قلعه ای. ع. (1391)، "بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه بر اساس مدل سروکوال". فرایند مدیریت و توسعه، 25، 66-49.

7)     کاتلر، فلیپ، گری آرمسترانگ، (1392)، "اصول بازاریابی"، ترجمه دکتر بهمن فروزنده پور، نشر آموخته، ، چاپ هفتم.

8)     مشبکی، اصغر، شجاعی خلیلی، وهاب، (1389)، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان ها، جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و یکم، شماره پیاپی 40، شماره چهارم.

 

9)    Aaker, David A and Joachimsthaler,” Brand leadership “,Free press. New York,2010.

10)Aaker, David A and Kevin Lane Keller,”Consumer evaluation of brand extension” ,Journal of Marketing, Vol 54. (Jan), 2009, PP 27-40.

11)Bartlett Kamilia & Nantel Ghoshal (2009) «A reliable and valid measurement scale for the perceived service quality of banks»,International Journal of Bank Marketing, Vol 18, No 2.

12)Barwise , D. A., Robertson, J. L. (2011). “Quality satisfaction and behavioral intentions”. Annals of Tourism Research, 27 (3), pp: 785-804.

13)Brodie RJ, Glynn MS, Little V. (2006), “The service brand and the service dominant logic: missing fundamental premise or the need for stronger theory”. Mark Theory;6 (3):363-79.

14)Chaudhuri A, Holbrook M. (2015), “The chain of effects from brand trust and brandaffect to brand performance:the role of brand loyalty” .J Mark, pp.-65-93.

15)Chen, C. H, “using free association examine the relationship between the characteristics of brand equity”, Journal of Product and Brand Management, Vol ١٠،٢٠٠١,No ٧, PP ٤٣٩ - ٤٤٥

16)Chomvilailuk& Butche, N. and Staes, P. 2010, European Primer on Customer Satisfaction Management.EuropeanInstitute of Public Administration.

17)Chua, C . (2014). Perception of quality in higher education. Australia: AUQA Occasional Publication.

18)Cronin, J.J. Jr and Taylor, S.A. (1992), “Measuring service quality: a re-examination andextension”, Journal of Marketing, 56, pp. 55-68.

19)Liu, M. T., Wong, I. A., Shi, G., Chu, R., Brock, J. L. (2014). The impact of corporate social responsibility (CSR) performance and perceived brand quality on customer-based brand preference. Journal of Services Marketing 28/3 (2014) 181–194

20)Polonsky,M.J. &Jevons,C. (2011).Understanding issue complexity when building a socially responsible brand:Journal of European Business Review 18 (5), 340-349

21)Roderick J. Brodie, James R.M. Whittome, Gregory J. Brush, J. (2009), “Investigating the service brand: A customer value perspective”, J Bus Res; 345-355.

22)Singh, J., & Dewitte, S., & Lens, W. (2008). The role of different types of instrumentally in motivation, study strategies, and performance: know why you learn, so you’ll know what you learn. British Journal of Educational psychology. 74. 343-360.

23)Sirdeshmukh J. Brodie, James R.M. Whittome, Gregory J. Brush, J. (2009), “Investigating the service brand: A customer value perspective”, J Bus Res; 345-355.

24)Ulaga &Chacour, A., "dentification of satisfaction attributes using competitive analysis of the improvement gap",International Journal of Operations &Production Management, Vol. 27 No. 5, 2011, pp. 482-500.

25) Valmohammadi P. Robbins, Mary K. Coulter, 2011, Management, Pearson Prentice Hall, Indiana University