شناسایی موانع موثر در اجرای بهینه نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران (براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه علامه خوارزمی

چکیده

تحقیق حاضر تحت عنوان« شناسایی موانع موثر در اجرای بهینه نظام مالیات بر ارزش افزوده» با تدوین فرضیاتی چون عدم اطلاع رسانی کافی، ضعف نرم‌افزار مناسب، پیچیدگی سازمان امور مالیاتی و عدم آموزش کافی ماموران مالیاتی و با هدف شناسایی موانع اجرایی موثر در جهت رفع آن‌ها و کمک به بهبود این سیستم انجام شده است.
روش بکار رفته در این پژوهش توصیفی پیمایشی با هدف کاربردی است که از طریق بررسی‌های میدانی انجام پذیرفته است. برای جمع آوری اطلاعات نیز از پرسشنامه با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است وروایی پرسشنامه ازطریق بررسی محتوایی توسط صاحب نظران تائید گردید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ صورت گرفته است که با میزان (با میزان786/0) مورد تائید قرار گرفت. نمونه گیری نیز بصورت تصادفی ساده بوده است. تحقیق حاضر در حوزه استان تهران پیاده شده و جامعه آماری این تحقیق نیز 108 نفر از کارکنان امور مالیاتی که متصدیان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند در نظر گرفته شده است و تعداد 80نفر از مودیان هستند، تعداد نمونه نیز بر اساس جدول مورگان میباشد. نتایج تحقیق نشان داد که، پیچیدگی سازمان امور مالیاتی، عدم اطلاع رسانی کافی، ضعف نرم‌افزار مناسب، عدم آموزش کافی ماموران مالیاتی بر اجرای بهینه نظام مالیات بر ارزش افزوده موثرند و مشخص گردید عدم آموزش کافی ماموران مالیاتی و عدم اطلاع رسانی کافی نسبت به ضعف نرم‌افزار بیشتر مانع اجرای بهینه نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


1)    ابریل، لیام و همکاران، 2001، مترجم حدادی، مریم، «مالیات بر ارزش افزوده نوین»، طرح مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور، تهران، 1385.

2)    بورد، اردشیر، تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت و مقایسه تطبیقی آن مالیات‌های غیر مستقیم، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت مالی، دانشکده امور اقتصادی، 1381.

3)    پور مقیم، سید جواد و همکاران، بررسی عوامل موثر بر سطح وصول درآمدهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران، پژوهشگاه اقتصادی، شماره 2، 1384

4)    پژویان، جمشید، امین، رشتی، نارسیس، مالیات‌های سبز:با تاکید بر مصرف بنزین، مجله ویژه اقتصادی، 1385.

5)    دلاور، علی، 1374، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، موسسه نشر ویرایش.

6)    طهماسبی، فرهاد، افضلی، اسماعیل، بوستانی، رضا، "نگرشی به مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی اجرای آن در ایران"، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت اداره امور اقتصاد و دارایی، 1383.

7)    قریشی، ناصر، عوامل موثر بر افزایش درآمد مالیات‌های غیر مستقیم، پایان نامه کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1378.

8)    کمیجانی، اکبر، تحلیل بر مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مقدماتی امکان اجرای آن در اقتصاد ایران، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده، چاپ اول، پاییز 1374.

9)    کوزه گر کالجی، عبدالمجید، "بررسی عوامل موثر برقراری مالیاتی از دیدگاه ممیزان مالیاتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، 1383.

10)مریم حدادی و دیگران، آشنایی با کشورهای مجری نظام مالیات بر ارزش افزود، ه ) تهران: سازمان امور مالیاتی کشور، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده، 1385، ص3)

11)نادران، الیاس، صدیقی، حسن، بررسی اثر مالیات‌ها و اجرای آن بر حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران (1353-1382) ، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایرانف1386.

12)نادران، عزت ا... ، سیف فراقی، مریم، شاهپوریان، فرنگیس، راهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق، تهران، انتشارات بدر، 1376.

13)نقی تبار، رجبعلی، بررسی مسائل و مشکلات مالیات بر ارث در استان گلستان در سال1378، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی مازندران، 1380.

14)نمازی، حسین، "مالیات بر ارزش افزوده، انتقال مالیات از درآمد به مصرف، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، شماره 1، 1380.

15)نوربخش، محسن، 1388، "بررسی موانع استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده"، فصلنامه تخصصی مالیات، شماره ششم.

16) Cnosson sijbren,”Key Question in considering a value added tax for gentraland Eastren Europen Countries”,IMF working paper,1990-1991.

17) Talbot, C. R. S, "Operational Research and The Control of Value Added Tax", Journal of the Operational Research Society, Vol. 33, No. 10, (1982).