نقش واسط فناوری اطلاعات در محتوای خط‌مشی گذاری عمومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی (خط‌مشی گذاری عمومی)، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (مسئول مکاتبات)

چکیده

زمینه: این مقاله به‌وسیله ارائه‌یک چارچوب نظری، به دنبال کمک به ادبیات علم خط‌مشی گذاری عمومی است. نویسندگان رابطه‌ی پویا و تعاملات موجود بین سه قابلیت سازمانی (خرد جمعی، مدیریت دانش و نوآوری) و همبستگی آنها را با اثربخشی خط‌مشی گذاری عمومی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده‌اند. نتیجه‌ی کار، شناسایی تعامل بین ابعاد مختلف و نقش واسط فناوری اطلاعات می‌باشد.هدف این تحقیق مفهومی این است که بفهمیم چگونه سه قابلیت سازمانی بر فرآیند خط‌مشی گذاری عمومی تأثیر می‌گذارند و اینکه فناوری اطلاعات چگونه این فرآیند را بهینه می‌نماید.
روش: رویکرد این تحقیق، مشخص نمودن چگونگی ترکیب این قابلیت‌ها توسط سازمان‌ها برای ایجاد ارزش برتر و درک نقشی است که فناوری اطلاعات در این میان ایفا می‌کند. مدل مفهومی ارائه‌شده بر گزاره‌های پویای متفاوتی متکی می‌باشد. بعبارتی، تحقیق حاضر بر مبنای ماهیت داده‌ها کیفی بوده و از نوع توسعه‌ای است که به مدل‌سازی و ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ می‌پردازد. روش تحقیق پژوهش حاضر، تحلیل اسنادی به شیوه توصیفی-تحلیلی است و به منظور فرضیه سازی؛ از فرض‌های نوع اول استفاده شده است.
نتایج: مطابق نتایج، این تحقیق مدیران را قادر می‌سازد تا تشخیص دهند که چگونه کارمندان خود را اثربخش‌تر مدیریت کنند و محدوده استراتژی خود را باهدف شناسایی شیوه‌های مدیریتی جدید گسترش دهند..

کلیدواژه‌ها