تعیین سطح هوش سازمانی کارکنان و رابطه آن با میزان بهره وری آنان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات, دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی و عضو دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان- تهران- ایران

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی. ایران

چکیده

هدف پژوهش: در عصر حاضر هر چه زمان به جلوتر می‌رود با توجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالش‌های جدید، سازمان‌ها نیز پیچیده‌تر و اداره آن‌ها نیز مشکل‌تر می‌شود و در هر سازمان امروزی علاوه بر منبع عظیم و خلاق انسانی، عوامل دیگری نیز در فرآیند عملکرد سازمان‌ها نقش مؤثری ایفا می‌کنند. هدف پژوهش حاضر تعیین سطح هوش سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات و رابطه آن میزان بهره‌وری کارکنان است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. که به روش پیمایشی- توصیفی اجرا شده است جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران است. جامعه آماری این پژوهش 825 نفر از کارکنان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است که به روش تصادفی ساده 286 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. با استفاده از پرسش‌نامه هوش سازمانی آلبرشت اطلاعات مورد نیاز این پژوهش جمع‌آوری گردید و با آزمون t و رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون به سئوالات پژوهش پاسخ داده شده است.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سطح هوش سازمانی در واحد علوم و تحقیقات در حد مطلوبی قرار دارد. همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بهره‌وری با تمامی ابعاد هوش سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها