بهره‌وری نیروی انسانی با رویکرد چرخش شغلی با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری فاخته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوکارشناس ارشد، گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه ازاداسلامی، ایران

2 مسئول مکاتبات

چکیده

این تحقیق به دنبال یافتن مدل مناسبی و حل آن جهت حل مشکل چرخش شغلی در یک شرکت می‌باشد که به منظور کاهش هزینه و حداقل سازی حجم کار صورت پذیرفته است، تا بتوان با حداقل کردن هزینه بهره وری سازمان را افزایش دهد که با توجه به مدل سازی انجام شده از شرایط شرکت پیکسل و بررسی موردی آن با لحاظ محدودیت‌های پیشرو انجام پذیرفت نشان داده می‌شود که پیچیدگی این مساله از نوع NP سخت است و در نتیجه استفاده از روشهای دقیق برای حل مساله در زمان معقول امکان پذیر نیست. مدل برنامه ریزی بر اساس یک مسئله زمانبندی نیروی انسانی که نیاز به کارکرد 12 ساعت از روز و 7 روز هفته در یک محیط عملیاتی است به طوری که وضعیت کارگران با این شرایط محاسبه شده اند.در این تحقیق تلاش بر حدقل رسانیدن هزینه حجم کاری (بار کاری) W در کل برنامه برای هر یک از کارگر‌ها که خدمات ارائه می‌دهند در 24 ساعت روز و 7 روز هفته انجام می‌گیرد.مفروضات مدل پیشنهادی عبارت است از اینکه سازمان 12 ساعت در روز کار می‌کند، افق برنامه ریزی در مدل تحقیق) 7-r) روز از هفته می‌باشد، هر کارگر در هفته r روز شامل off-day می‌شود، یک شیفت کاری به صورت، زمان شروع و طول شیفت، تعریف می‌گردد، شیفت کاری تمام وقت مجاز می‌باشد، در برنامه m کار با هزینه کارگری (حجم کاری) متفاوت دارد که با توجه به روز و هفته قابلیت جابه جایی دارد، همه کارگران دارای شرایط یکسان کاری می‌باشند. برای حل این مساله از یک الگوریتم تکاملی استفاده خواهد شد که در اینجا الگوریتم فاخته انتخاب شده است که در نرم افزار متلب کد نویسی شده و به منظور حل آن از الگوریتم فاخته استفاده شد. و نتایج آن با الگوریتم شبیه سازی تبرید مقایسه گردید نتایج بدست آمده بیانگر آن بوده است که الگوریتم فاخته بهینه ترین جواب جهت برازش مدل را به ما معرفی نموده است.

کلیدواژه‌ها