بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انرژی پاک، آزاد سازی تجاری، رشد اقتصادی با تقاضای انرژی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر عباس، هرمزگان، ایران. (مسئول مکاتبات)

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر عباس، هرمزگان، ایران

چکیده

انرژی یکی از مهمترین نهاده های توسعه و از عوامل اصلی تولید است. تلاش در جهت استفاده بهینه از انرژی در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا از مهمترین عوامل پیشرفت صنعتی پایدار بوده است تعیین رابطه رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری بر مصرف انرژی نه تنها کاربردهای سیاسی قابل ملاحظه‌ای دارد بلکه برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار ضروری است. در این مقاله به بررسی رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انرژی پاک، آزاد سازی تجاری و رشد اقتصادی با تقاضای انرژی در ایران طی سالهای 1355 الی 1391 پرداخته شده است. از روش خود توضیح برداری با وقفه گسترده جهت برآورد رابطه بلند مدت و از الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج تجربی حاصل شده نشان دهنده رابطه ی مستقیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزاد سازی تجاری، انتشار مونوکسید کربن  و رشد اقتصادی با تقاضای انرژی است،  همچنین نتایج الگوی تصحیح خطای برداری نشان دهنده آهسته بودن روند تعدیل به سمت تعادل است.

کلیدواژه‌ها