تحلیل اثرات میان مسیر شغلی و هویت سازمان بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های همکاران سیستم)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه و هدف: هدف این پژوهش تحلیل  دو سازه‌ی مهم اثرات مسیر شغلی و هویت سازمانی بر تعهد (عاطفی، مستمر و هنجاری) در شرکت همکاران سیستم است.
روش: روش پژوهش از لحاظ جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل 250 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت همکاران سیستم می‌باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان،  148نفر تعیین شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد که اعتبار آن از طریق تحلیل عاملی تعیین و روایی آن از طریقآلفای کرونباخ 857/0بر آورده شده است. تجزیه وتحلیل داده‌ها از طریق آزمون‌های آماری توصیفی و آمار استنباطی مدل معادلات ساختاری و تجزیه تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
یافته ها:یافته‌های پژوهش وجود رابطه مثبت و معنادار میان مسیر شغلی با تعهد سازمانی و هویت سازمانی با تعهد سازمانی در شرکت همکاران سیستم را نشان می‌دهد.
نتیجه گیری: هر اندازه مدیران سازمان به مشکلات مسیر شغلی و ایجاد هویت سازمانی توجه نمایند اثر مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان گذاشته و در نتیجه آنان احساس تعلق و تمایل بیشتری به کار خود پیدا خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها