تأثیر عوامل سازمانی و عوامل شخصی بر گرایش به ترک خدمت پیش کسوتان ورزشی (مطالعه موردی: هیأت شنای استان تهران بخش بانوان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 مسئول مکاتبات

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی عوامل سازمانی و عوامل شخصی بر گرایش به ترک خدمت پیش کسوتان ورزشی، از دیدگاه هیأت شنای بخش بانوان می‌باشد. روش این تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان خانم هیأت شنای استان تهران است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه¬ای، تعداد نمونه 132 نفر به دست آمد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از تهیه در اختیار اساتید و کارشناسان ورزش شنا قرار گرفت و آن ها روایی آن را تایید کردند. ضریب پایایی آن نیز از طریق شاخص آلفای کرونباخ  87/0 محاسبه گردید. اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، به وسیله آمار توصیفی و آمار استنباطی  (آزمونهای تی تک متغیره،  آزمون تی همبسته زوجی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش بیان گر این است تأثیر حقوق ومزایا، امنیت شغلی، شرایط کار، تنش ناشی  از  ماهیت کار، مسئولیت خانوادگی، سن و تحصیلات در ماندگاری پیش کسوتان بیشتر از سطح متوسط بوده و در این میان شرایط کار بیشتر از همه عوامل و بعد از آن به ترتیب حقوق و مزایا، تحصیلات، امنیت شغلی، سن، مسئولیت خانوادگی و تنش ناشی از ماهیت کار موثر بر ماندگاری پیش کسوتان در مشاغل ورزشی بوده است. 

کلیدواژه‌ها