نقش تعدیل کننده فضای سازمانی در رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 نویسنده مسئول

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی نقش تعدیل کننده فضای سازمانی بر رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمان می باشد. رفتار شهروندی سازمانی مجموعه رفتارهای سودمندی است که در شرح وظایف شغلی قید نشده است اما کارکنان برای کمک به دیگران طی انجام وظایف سازمانی به نحو مشهود این دسته از رفتارها را از خود بروز می دهند. نوع روش انجام مقاله حاضرپیمایشی با زمینه یابی از نوع مقطعی است و سطح تحقیق کاربردی است. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق به دو روش کتابخانه‌ایی و پرسشنامه جمع‌آوری گردید. جامعه آماری مقاله کارکنان اداره تربیت بدنی استان تهران (472 نفر) بوده که از میان آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، 147 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است پس از جمع آوری اطلاعات برای تجزیه و تحلیل آن‌ها از نرم افزار Spss و برای بررسی روابط علی بین متغیرها از تحلیل مدل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شده که پس از جمع آوری اطلاعات و انجام تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که اولاً بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد، ثانیاً فضای سازمانی رابطه¬ی بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد را تعدیل می‌کند. 

کلیدواژه‌ها