رابطه فرهنگ سازمانی با تصویر سازمانی و هویت سازمانی (مطالعه موردی حوزه ستادی سازمان سما)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 -

چکیده

هر سازمانی دارای فرهنگ سازمانی خاص خود است که برای هویت سازمانی کارکنان و برداشت تصویر سازمانی اساسی است. در این مطالعه، هدف درک روابط فرهنگ سازمانی با هویت و تصویر در سازمان سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی است. نوع روش انجام مقاله حاضرپیمایشی با زمینه یابی از نوع مقطعی است و سطح تحقیق کاربردی است. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق به دو روش کتابخانه‌ایی و پرسشنامه جمع‌آوری گردید. جامعه آماری شامل کارمندان (120 نفر) و مشتریان (در یک بازه زمانی یک ماهه 70 نفر) سازمان می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان 90 نفر از کارمندان و 60 نفر از مشتریان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای توصیف داده‌ها از جداول توزیع فراوانی و برای پاسخ به فرضیه‌های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و همبستگی جزیی استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد بین فرهنگ سازمانی با تصویر و هویت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد، که شدت این رابطه در همبستگی بین مولفه درگیری در کارها و هویت سازمانی بیشترین و در همبستگی بین مولفه ماموریت و هویت سازمانی کمترین است.
positive impact.
 

کلیدواژه‌ها