رابطه فرهنگ سازمانی و بهبود نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر در شهرک صنعتی آمل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 مسئول مکاتبات

چکیده

هدف اصلی از این پژوهش، بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی با بهبود نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر (TPM) در شهرک صنعتی آمل می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل شرکت‌های شهرک صنعتی شهرستان آمل می‌باشد که آن شرکت‌ها به نحوی در زمینه نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر یا مباحث مرتبط با آن دارای تجربه یا دانش می‌باشند که تعداد آن‌ها 110 شرکت است و از این میان 86 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب گردیدند. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است. ضریب آن برای فرهنگ سازمانی معادل 865/0 و برای بهبود نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر، 831/0 می‌باشد. همچنین از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی و آزمون فرضیه‌ها استفاده شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از بسته‌های نرم افزاری  Spss16 و Minitab14 استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات در شهرک صنعتی شهرستان آمل نشان می‌دهد که بین هر یک از چهار مولفه از پنج مولفه فرهنگ سازمانی یعنی تیم سازی، یادگیری، حمایت مدیریت عالی و ارتباطات با بهبود نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر رابطه‌ی مثبت وجود دارد ولی بین دیگر مولفه فرهنگ سازمان یعنی مذاکره و گفتگو و بهبود نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر رابطه‌ای وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی این تحقیق نشان می‌دهد که بین فرهنگ سازمانی و بهبود نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر رابطه‌ای مثبت وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها