تحلیل تاثیر مولفه‌های مسئولیت اجتماعی بر کیفیت ارائه خدمات عمومی (مطالعه موردی شهرداری شهر اشتهارد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 -

چکیده

زمینه: امروزه با پیشرفت تکنولوژی و پیچیده شدن امور، مباحث مسئولیت اجتماعی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، بگونه‌ای که عدم رعایت اصول اجتماعی با برخوردهای انسانی و اخلاقی مواجه می‌شوند. این چنین فعالیت‌های غیراخلاقی باعث از بین رفتن ارزشهای انسانی و اخلاقی شده و از طرفی موجب ایجاد مشکلات برای سازمان و عدم ارائه خدمات عمومی مناسب از جانب آن می‌شود.
 هدف: هدف این پژوهش تحلیل تاثیر مولفه‌های مسئولیت اجتماعی بر کیفیت ارائه خدمات عمومی در شهرداری شهر اشتهارد می‌باشد.
روش: روش مقاله حاضر توصیفی – پیمایشی است. حجم جامعه آماری 200 نفر از پرسنل این سازمان است که با استفاده از فرمول کوکران 132 نفر بعنوان نمونه تصادفی مورد آزمون قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌های از پرسشنامه استفاده شده که برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی آن، سوالات را در اختیار چندتن از استادان صاحبنظر قرار دادیم.
نتایج: نتایج نشان داد مولفه‌های مسئولیت اجتماعی، بر کیفیت ارائه خدمات عمومی؛ تاثیر مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها