موانع اجرای طرحهای عمرانی دادگستری تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

این پژوهش به بررسی موانع درون سازمانی (نحوه مدیریت پروژه و بوروکراسی اداری) و برون سازمانی (تخصیص اعتبار و عوامل جغرافیایی) دراجرای طرحهای عمرانی دادگستری تهران پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش، شناخت نقاط ضعف و نقاط قوت عوامل در ارتباط  با اجرای طرحهای عمرانی دادگستری، ارائه پیشنهاد در مورد رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، تسهیل در امر نظارت بر روند اجرای طرحهای عمرانی در دادگستری تهران و در نظر گرفتن عوامل جغرافیایی در جهت برنامه ریزی مالی و اجرای طرحهای عمرانی و اهداف آرمانی این تحقیق بهبود اجرای طرحهای عمرانی در سطح استانهای کشور می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است که روایی آن از طریق بررسی محتوایی توسط صاحبنظران تأیید گردیده و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفته که مقدار آن در این پژوهش0.80 می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان مربوط به حوزه معاونت اداری و مالی دادگستری تهران می‌باشد. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. نتیجه پژوهش نشان داد که نحوه مدیریت پروژه، بوروکراسی اداری و تخصیص اعتبار فعلی مانع اجرای صحیح طرحهای عمرانی در دادگستری تهران بوده و عوامل جغرافیایی به عنوان مانعی برای اجرای صحیح طرحهای عمرانی دادگستری تهران تأیید نشد. 

کلیدواژه‌ها