رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و رضایت دانشجویان (مورد مطالعه منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

چکیده

این پژوهش به مطالعه رابطه بین رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان و رضایت دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13با هدف ارتقاء رضایتمندی دانشجویان با توجه به رفتارهای شهروندی سازمانی(OCB) می‌پردازد، که در سال 1391 ارائه گردید. بدین منظور، 380 نفر از کارکنان و مدیران و 380 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 به روش نمونه گیری خوشه‌ای به صورت تصادفی انتخاب گردید، برای جمع آوری داده‌های اولیه از پرسشنامه استفاده گردید. در نهایت نتیجه تجزیه و تحلیل‌ها و آزمون‌های آماری نشان داد که کلیه شاخص‌های شهروندی سازمانی در جامعه مورد بررسی رابطه مستقیم و معنی‌داری با رضایت دانشجویان دارند. سپس نتایج حاصل از تحقیق به جامعه مورد نظر تعمیم داده شدوپیشنهادات کاربردی جهت افزایش رضایت دانشجویان ارائه گردید. 

کلیدواژه‌ها


1. جباری حسین و همکارا . ) 1898

میزا برزورد نیامها وانتظارات مشتریا )بیمارا ( ام

» خدمات درمانی در بیمارستانهای شهر تبریز

. فصلنامه بیمارستان شمار پنوم ص 1

.) 2. جعفری مصطفی؛ فهیمی امیرحسین. ) 1898

ابزارهای استراتژیک و فرهنگی مدیریت کیفیت «

. انتشارات م سسه فرهنای رسا 83 » فراگیر

) 8. حسنی کاخکی احمد؛ قلی پ ر زرین؛ ) 1839

رفتار شهروندی ساممانی: گامی دیار در جهت «

فصلنامه » بهب د عملکرد سامما در قبال مشتری

- . پژوهشنامه بازرگان ی ش 15 ص 115 115

نقش رفتار شهروندی « .) 1. مارع حمید ) 1838

» ساممانی در عملکرد سامما فرهنگ مدیریت

. سال دوم ش 9 ص 151

5. قر وفاداری « .) چه منیژ ؛ داب ئیا منیر ؛) 1881

کارکنا در تعامل با وفاداری مشتریا صنایع

دو » خدماتی فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات

بازاریابی - . نوی ن ش 8 ص 19 29

« .) 9. کاظمی محمد؛ واحد چ کد سکینه. ) 1831

س مین کنفرانس بین المللی .» رفتار مدنی سازمانی

مدیریت تهرا 28 زذر ما لغایت 1 دیما .

مدیریت اخلاقی در « .) 9. لاوتن زلن. ) 1831

ترجمه محمدرضا ربیعی مندجین .» خدمات دولتی

و حسن گی ریا تهرا : انتشارات یکا .

3. یزدانی حمید رضا؛ مارع میرک زباد علی؛ نصیری

محمد حسین؛ اسد بررسی « .) نژاد مهدی؛) 1881

رابطه مشتری گرایی و رفتار شهروندی » ساممانی

چشم انداز مدیریت - . بازرگانی، ش 9 ص 98 58

9. Anderson, E. W, C. Fornell and D. R. Lehmann (1994) Customer satisfaction, market share, and profitability: Finding Form Sweden, The Journal of Marketing Vol. 58 pp. 53 66.

10. Adebayo, D. O. (2005), Ethical and attitudes and prosocial behavior in the Negeria police: moderator effect of perceived organizational support and public recognition», policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 28, No. 4, pp. 684.

11. Appelbaum, Steven, Bartolomucci, Nicolas, Beaumier, Erika, et al. (2004). organizational citizenship behavior : a case study of culture , leadership and trust. manamement decision, 42 (1).

12. Bienstock, C. , Carol, W. , Carol, S. , & Rachel, K. (2003). Organizational Citizenship Behavior and Service Quality. Journal of Services Marketing, 17(4), 357-378.

13. Bolino, M. , Turnley, D. , & William, H. (2003). Going the Extra Mile: Cultivating and Managing Employee Citizenship Behavior, Academy of Management Executive.

14. Comeau, D. J. , and Griffith,R. L. (2005), » Structural interdependence, personality, and organizational citizenship behavior: An examination of personality, and organizational citizenship behavior: An examination of person-environment interaction», personnel Review, Vol. 34, No. 3, pp. 310.

15. Castro & Armario and Ruiz (2004), »the influence of employee organizational citizenship behavior customer Layalty, international» , Journal of Service Industry Management, Vol. 15, N. 1, pp. 27-53.

16. Donavan, D. T. , Brown, T. J. , & Mowen, J. C. (2004). Internal Benefits of Service-Worker Customer Orientation: Job Satisfaction,Commitment, and Organizational Citizenship Behaviors. Journal of Marketing Research, 68 (1), 128-146.

17. Foote David A and Li-ping Tang Thomas (2008) Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior (ocb): Does Team Com mitment Make a Difference in Self- Directed Teams?», Management Dicision Vol. 46 No. 2, pp. 201.

18. Gonzalez J. V. and T. G. Garazo. (2006); »Structural relationships between organizational service orientation, contact employee job satisfaction and citizenship behavior», International Journal of Service Industry Management,17 (1), pp. 23-50.

19. Guenzi P. , C. Pardo and L. Georges. (2007); »Relational selling Strategy and Key account managers Relational behaviors: An exploratory Study», Industrial Marketing Management, 36, pp. 121-133.

20. Kwantes, C. T. (2003), » Organizational citizenship and Withdrawal behaviors in usa and india» , international Journal of Cross Cultural Management, Vol. 3, No. 1, pg. 5.

21. Noble, C. H. , Sinha, R. K. , & Kumar, A. (2002). Market orientation and alternative strategic orientations: A longitudinal assessment of performance implications. Journal of Marketing. 25-39.

22. Podsakoff, P. , Mackenzie, S. , Paine, J. and Bachrach, D. (2000), »Organizational citizenship behaviours: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for further research», Journal of Management, Vol. 26 No. 3, pp. 513-63.

23. Schneider, B. M. , Ehrhart, D. M. , Mayer, J. L. , Saltz, & Niles-Jolly. (2005). Understanding Organization-Customer Links in Service Settings. Academy of Management Journal, 48 (6), 1017-1032.

24. Van dyne, L. , Graham, J. W. , and Dienesch, R. M. (1994), » organizational citizenship behavior: Construct redefinition, measurement, and validation», Academy of Management Journal, Vol. 37, No. 4, pp. 765.

25. Yoon, M. H. , & Suh, J. (2003). Organizational citizenship behaviors and service quality as external effectiveness of contact employees. Journal of Business Research, 56, 597-611.