رابطه تناسب شغل و شاغل (رشته تحصیلی) و میزان بهره‌وری کارکنان در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (معاونت فنی) اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

بین بهره‌وری نیروی انسانی و میزان بکارگیری توان‌های بالقوه و بالفعل افراد رابطه مستقیم وجود دارد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه تناسب شغل و شاغل (رشته تحصیلی) و میزان بهره‌وری کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (معاونت فنی) اهواز می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی – علی – مقایسه‌ای می‌باشد و هدفش کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است که پس از تایید روایی آن از طریق متخصصان و تعیین پایایی از طریق آلفای کرونباخ و تنصیف ضرایب حاصل برای تمامی بخش‌های پرسشنامه بالای 70% محاسبه شد.
آزمون فرضیه‌های (آزمون تی مستقل و برازش نکویی خی دو و آنالیز واریانس یک راهه) از طریق نرم افزار spss بر نمونه‌ای 236 نفر از جامعه آماری 1007 نفر که بر اساس جدول مورگان به دست آمده انجام شده است که بر اساس مشخصات جامعه روش نمونه گیری طبقه‌ای متناسب انتخاب شد. یافته‌های آماری رابطه میان فرضیه‌ها را تایید کرده و نتایج نشان داده رابطه مثبت و معناداری بین تناسب رشته تحصیلی با رشته شغلی و میزان بهره‌وری کارکنان وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین سطح تحصیلات، سابقه خدمت، وضعیت تأهل و دیگر ویژگی‌های فردی در گروهی که تناسب رشته تحصیلی با رشته شغلی را دارا بودند در میزان بهره‌وری تفاوتی وجود نداشت.  

کلیدواژه‌ها