نظام پاسخگویی در دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

توصیف مفاهیم وبررسی نظام پاسخگویی دانشگاه آزاد اسلامی وتبیین عوامل تاثیر گذار بر آن وارائه یک الگوی مناسب پاسخگویی هدف کلی این پژوهش را تشکیل می‌دهد. جامعه آماری مطالعه را مدیران سطوح وبخشهای مختلف واحدهای دانشگاهی مناطق 13و8و2 تشکیل می‌دهد که با روش نمونه گیری در دو مرحله خوشه ای وتصادفی ساده تعداد384 نفر دربیش از25 واحد دانشگاهی انتخاب شده است. روش پژوهش، توصیفی ازنوع همبستگی بوده وابزارجمع آوری اطلاعات را دونوع پرسشنامه محقق ساخته، شامل پرسشنامه‌ی تعیین میزان پاسخگویی دانشگاه آزاد اسلامی وپرسشنامه تعیین عوامل تأثیر گذاربر کارآمدی نظام پاسخگویی تشکیل می‌دهد. روایی ابزارها با استفاده از روایی صوری وپایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است واز شاخص‌های آماری توصیفی برای تلخیص وآزمون همبستگی برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین عوامل درون وبرون سازمانی ونظام پاسخگویی دانشگاه آزاد اسلامی رابطه معنی دار وجود دارد وبرمبنای یافته‌های پژوهش پیشنهادهایی به منظور بهبود وکارآمدی نظام پاسخگویی دانشگاه ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها