شناسایی و اولویت بندی موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

سرمایه، موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در تمام نظریات و الگوهای رشد اقتصادی محسوب می‌گردد. با گسترش مباحث مرتبط با جهانی شدن و ارتباط متقابل کشورها و عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، کشورها ناگزیر به جذب سرمایه‌های خارجی و رقابت در جذب آن هستند. در این مقاله عوامل اقتصادی، عوامل حمایتی، عوامل ساختاری و عوامل قانونی و مقرراتی، از موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مورد بررسی قرار گرفت.در پژوهش حاضر، روش تحقیق توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش را کلیه‌ی مدیران و خبرگان سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تشکیل می‌دهند. نمونه آماری با استفاده از رابطه کوکران 60 نفر تعیین شده است. نتایج این پژوهش موید این مطلب است که عوامل اقتصادی، حمایتی،  ساختاری و عوامل قانونی و مقرراتی از جمله عوامل موثر بر مانع جذب سرمایه‌گذاری در ایران هستند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که عوامل اقتصادی، عوامل حمایتی، عوامل ساختاری و عوامل قانون و مقررات به ترتیب در رتبه‌های اول تا چهارم موانع سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند. 

کلیدواژه‌ها