رابطه متقابل دولت سیار و بانکداری سیار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در عصر حاضر که توجه همه شرکتها و موسسات به دنبال ارائه خدمات
مطلوب و سریع به همه شهروندان است، دولت سیار می تواند با فراهم آوردن
اطلاعات عمومی و خدمات دولتی در هر زمان و در هر مکان مفید باشد .
گسترش فعالیت ها به دستگاه های ب یسیم، کشورهای که می خواهند سرمایه های
عظیمی را در پیاده سازی دولت الکترونیکی خرج کنند، قادر می سازد در
عملیات و خدمات خود از طریق فراهم کردن اطلاعات حقیقی و تازه برای
کارمندان دولت سیار، از طریق فراهم کردن دامنه وسیعتر از گز ینه ها برای
شهروندان، برای تعامل با دولت، فعال باشد. در این مقاله به بررسی مفهوم دولت
سیار و بانکداری سیار و رابطه بین این دو پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها