ارتباط مدیریت دانش و مولفه های آن با ابعاد سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات)

2 ندارد

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت موجود مدیریت دانش و سازمان
یادگیرنده را در دانشگاه آزاد علوم وتحقیقات و رابطه میان مدیریت دانش و
مولفه های آن با ابعاد سازمان یادگیرنده انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر
هدف پژوهش بنیادی محسوب می شود که به روش توصیفی – پیمایشی و با
استفاده از مدل سازمان یادگیرنده مارسیک و واتکینز ومدل مدیریت دانش
نوناکا و تاکوچی انجام شده است . جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال تحصیلی 1387-1388
است که بصورتی تصادی نمونه گیری شده است . نتایج پژوهش موقعیت
دانشگاه آزاد، واحد علوم وتحقیقات از منظر سازمان یادگیرنده ، ضعیف و
متوسط و از منظر مدیریت دانش، مناسب برآورد کرده است.

کلیدواژه‌ها