پاسخگویی و اثربخشی نظامهای نظارتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

این مقاله به تشریح تعاریف، ابزارها، ویژگی ها، اهداف و استانداردهای
مفهوم پاسخگویی می پردازد. با توجه به اینکه این مفهوم از شاخصهای
حکمرانی خوب می باشد، توضیحاتی در این خصوص و سایر شاخصهای
حکمرانی خوب ارائه خواهد شد. این مقاله الگویی را تدوین می کند که به
عنوان چارچوب نظری برای مقایسه نظامهای متداول جهان مورد استفاده خواهد
بود. نظامهای پاسخگویی در دو کشور انگلیس و آمریکا با نظام های سیاسی
پارلمانی و ریاستی و همچنین در سه کشور در حال توسعه آفریقایی(پاکستان،
بنگلادش و زامبیا) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. درقسمت انتهایی مقاله، با
توجه به نتایج حاصله از نظامهای پاسخگویی برحسب ارزشها و انتظارات
رفتاری و اثر بخشی نهادهای نظارتی در این پنج کشور جهان، با استفاده
 ازتکنیکTOPSIS و MADM  مدلسازی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها