چابکی سازمانی و کارکنان چابک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

سازمانهای امروزی به منظور بقا و موفقیت به دنبال یافتن راههای جدیدی
برای رقابت در بازار هستند. فناوری پیشرفته، محصولات و خدمات با کیفیت،
به کارگیری نیروی کار متنوع و درک نیازهای مشتری و بازار از مهم ترین
چالشهایی هستند که سازمانها با آن مواجه اند . در برابر چنین چالش هایی
توانایی تغییر یکی از ویژگیهایی است که نقش به سزایی در پیشرفت سازمانها
ایفا میکند. اصطلاح چابکی سازمانی پارادایم جدیدی به مفهوم توانایی واکنش
به هنگام و موفقیت آمیز دربرابر تغییرات محیطی اس ت که از سال ۱۹۹۱ در
عرصهی رقابت بین سازمانها مطرح شده است. در این پژوهش ضمن بررسی
مفهوم و ابعاد چابکی سازمانی، برخی از مدلهای ایجاد چابکی سازمانی به
همراه ویژگیهای کارکنان چابک مورد بررسی قرار میگیرد.

کلیدواژه‌ها