سرمایه اجتماعی در افق چشم انداز بیست ساله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

پژوهش حاضر که در راستای تبیین نقش دولت در ارتقاء سرمایه اجتماعی در افق
چشم انداز ٢٠ ساله به انجام رسیده ضمن تاکید بر مدیریت استراتژیک و لزوم تدوین
برنامه های بلند مدت برای اداره امور کشور پاره ای از ویژگی های سند چشم انداز را که در
راستای اهمیت ارتقاء سرمایه اجتماعی می باشد مطرح نموده و از طرفی مفهوم سرمایه
اجتماعی را نیز در ابعاد چهارگانه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ارایه نموده و از آنجا
که کلیه ارکان نظام موظف به پیروی از سیاستها و اهداف کلی چشم انداز ٢٠ ساله می باشند
سیاست هایی را که در چهاربعد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جهت ارتقای
سرمایه اجتماعی می باشند معرفی و در قالب مدل تحلیلی تحقق مؤلفه ها و اجزا سرمایه
اجتماعی را تشریح و به لزوم برنامه ریزی برای ارتقاء آن جهت تحقق اهداف سند چشم انداز
اشاره می نماید

کلیدواژه‌ها