مدیر دولتی کیست؟ در کجا تربیت می شود؟

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این مقاله ابتدا درباره مبانی علمی و قانونی مدیریت که یک رشته علمی
است بحث میشود و براین موضوع تأکید می شود که تحصیل در رشته مدیریت
به معنای کسب قابلیت اداره سازمان ها نیست و اصو ً لا رشته های علمی از جمله
مدیریت برای تربیت مدیر تدوین نشده است. متقاب ً لا جایگاه مدیر در سازمان از
نظر علم و قانون نیز بررسی می شود و بر ضرورت آموزش و پرورش مدیران با
سر فصل های درسی متفاوت و مراکز آموزش جدای از دانشگاه تأکید می گردد .
تعاریف و تئوری هایی در خصوص کارآفرینی، مدیر کارآفرین و کارآفرین
دولتی مطرح شده است. در پایان ضرورت تربیت مدیران کارآمد و کار آفرین
با قابلیت های خاص که در توسعه می توانند نقش آفرین باشند، پیشنهاد شده
است

کلیدواژه‌ها