دولت زنده؛ اساس پیوند صنعت - دانشگاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مقاله حاضر با ارایه یک تعریف عملیاتی از دولت زنده و مصادیق آن در
کشورهای جهان، سعی در ایجاد تصویری کلی از مفهوم جدید دولت بویژه
نقش آن در تعاملات پیچیده، خطیر و گسترده صنعت و دانشگاه دارد نموده و
به تبیین این نقش با ویژگیهای خاص هر جامعه پرداخته و سعی نموده معیاری
جهت مقایسه عوامل اصلی تشکیل دهنده آنها برای ارایه یک مدل بومی شده
ایرانی ارایه نماید. نویسنده در این مقاله با استفاده و با استناد به جدیدترین
نظریه ها و نمونه های عملی سعی در ایجاد تصویری جدید از مفهوم دولت و
نقش آن در بلوغ، کمال و نشاط ملی و هم چنین مشارکت و همسویی در
حرکت جوامع به طرف آینده روشن تر دارد.

کلیدواژه‌ها