ویژگی های کیفیت منابع انسانی در سازمانها و دولت الکترونیک (تحقیقی نظری و کاربردی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این مقاله ضمن اشاره به ارتباط متعامل، استراتژی، تکنولوژی ساختار
سازمانی و از همه مهمتر کیفیت و کمیت منابع انسانی اهمیت ویژه مدیریت
استراتژیک منابع انسانی مورد بحث قرار گرفته و توصیه هایی در راستای
ضرورت تغییر در کمیت و کیفیت منابع انسانی در فضای سازمانهای الکترونیک
مطرح شده است. ضمنا الگوهایی برای کمک به مدیران منابع انسانی در چنین
شرایطی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها