کارآفرینی و خط مشی های کارآفرینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده مسئول

چکیده

امروزه کارآفرینی به عنوان موتور رشد و توسعه سازمانها و جوامع شناخته شده
است، از اینرو دولتها موظفند خط مشی های گوناگونی را در راستای ایجاد، حمایت و
توسعه کارآفرینی تدوین نمایند. در این مقاله مفهوم، مکاتب، سطوح، انواع، اقدامات،
مدلهای کارآفرینی و همچنین ویژگی های کارآفرین موفق مطرح شده است. دولت
کارآفرین، خط مشی های کارآفرینی، رتبه بندی کشورها از نظر کارآفرینی، دانشگاههای
برتر کارآفرینی در جهان، و همچنین کارآفرینی، خط مشی های کارآفرینی و موانع
کارآفرینی در ایران مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت مدل کارآفرینی اسلامی
ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها