نقش دولت در توسعه عدالت اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 ندارد

چکیده

تحقیق و بررسی در مورد عدالت برای تشخیص جایگاه دولت در این موضوع
چشم اندازهای متفاوتی را ارائه می نماید. ممکن است این گونه تصور شود که دولت ها
همواره منجر به تحقق عدالت اجتماعی خواهند شد، ولی واقعیت این نیست. این مقاله
به این مهم می پردازد که وجود عدالت در دولت از چه منظرهایی قابل بررسی و تحقیق
است. شاید بتوان اینگونه گفت که مهمترین دلیل ضرورت اقدام دولت در عرصه
اجتماع، تحقق عدالت اجتماعی است. و در پایان اینگونه نتیجه می گیرد که حوز ههای
بسیار زیادی وجود دارد که برای عملکرد دولت در بالابردن سطح عدالت اجتماعی
بسیار حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها