بررسی رابطه میان عدالت سازمانی و سلامت اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده مسئول

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه میان عدالت سازمانی در سه بعد عدالت توزیعی، رویه ای
و تعاملی با سلامت اداری در گمرک ج.ا. ایران می پردازد. جامعه آماری پژوهش ٦٥٧
نفر از کارکنان گمرک ج.ا. ایران می باشند. برای سنجش عدالت سازمانی و سلامت
اداری از پرسشنامه استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفى و مدل
معادلات ساختاری صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان دهنده رابطه قوی میان
ابعاد گوناگون عدالت سازمانی و سلامت اداری است و بر اساس نتایج بدست آمده
بین عدالت سازمانی و سلامت اداری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
نتایج بررسی تاثیرگذاری مولفه های عدالت بر سلامت اداری نیز نشان می دهد که
همزمان از بین سه نوع عدالت مورد بحث عدالت روی های و تعاملی بر سلامت اداری
تاثیرگذار است. همچنین برای رتبه بندی تاثیرگذاری مولفه ها بیشترین میزان همبستگی
میان عدالت سازمانی و سلامت اداری مربوط به عدالت رویه ای، دوم عدالت تعاملی و
کمترین تاثیر بر سلامت اداری در گمرک ج.ا. ایران مربوط به عدالت توزیعی است.

کلیدواژه‌ها