بررسی عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی سازمانهای دولتی ایران (نیروگاه برق طرشت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف از این تحقیق، سنجش میزان مسئولیت اجتماعی سازمان‌های دولتی ایران و  بررسی رابطه بین چهار عامل موثر(بعد اقتصادی، بعد اخلاقی، بعد اجتماعی و بعد زیست محیطی) و مسئولیت اجتماعی در سازمانهای دولتی ایران (نیروگاه برق طرشت)، می‌باشد. روش تحقیق توصیفی-همبستگی است .جامعه آماری عبارت است از مدیران سازمان نیروگاه برق طرشت می‌باشد. در تجزیه و تحلیل داده ها، روش آزمون همبستگی اسپیرمن مورد استفاده قرار گرفت.پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آماری، این نتایج به دست آمده است:کلیه متغیرهای مستقل (بعد اقتصادی، بعد اخلاقی، بعد اجتماعی و بعد زیست محیطی) دارای رابطه معنی داری از نوع مستقیم با مسئولیت اجتماعی می‌باشند و متغیر بعد زیست محیطی با بیشترین مقدار ضریب همبستگی نسبت به سایر متغیرها به عنوان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر مسئولیت اجتماعی تعیین گردید.