بررسی رابطه انگیزه توفیق طلبی و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت مخابرات شهرستان شوشتر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده مسئول

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه انگیزه توفیق­طلبی کارکنان در ابعاد (مسئولیت‌پذیری، رقابت­جویی، سخت­کوشی، هدفمداری) و عملکرد آنان در شرکت مخابرات شهرستان شوشتر می­باشد، جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت مخابرات شهر شوشتر که در این شرکت فعالیت دارند می­باشد که این تعداد 170 نفراست.
روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می­باشد. بدین منظور نمونه­ای به حجم 83 نفر با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه استاندارد، توفیق­طلبی و عملکرد کارکنان که سوالات پرسشنامه با طیف 5 نقطه­ای لیکرت تنظیم و با آلفای­کرونباخ ضرایب پایایی آنها به ترتیب 0.85 و0.80 تعیین گردید. به منظور تجزیه­تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و برخی آزمون­های آمار استنباطی (ضریب­همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره، تی­مستقل و تحلیل­واریانس) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
نتایج تحقیق در سطح معنی­دار 0.05 نشان داد بین انگیزه توفیق­طلبی کارکنان و عملکرد آنان رابطه معنی­داری وجود دارد (R=0.319 ،P=0.003  ).
 

کلیدواژه‌ها