سنجش کیفیت عملکرد اداره کل پست استان خراسان رضوی درمسیربهبود و تعالی (بارویکرد مدل خود ارزیابیCAF 2006)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 ندارد

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش سنجش کیفیت عملکرد اداره کل پست استان خراسان رضوی (شهر مشهد) در مسیربهبود و تعالی با بهره گیری ازمدل خود ارزیابی کاف می­باشد که اولین تجربه عملی درنوع خود در سطح ادارات پست کشور محسوب می‌شود.
پژوهش حاضر برمبنای هدف ازنوع تحقیقات کاربردی- عملی است و برمبنای روش ازنوع تحقیقات توصیفی تحول سنجی و تحقیقات توصیفی برآوردی محسوب می­شود که بصورت مقطعی انجام گرفت و بمنظور بررسی همبستگی بین دوگروه توانمندسازها و نتایج ازروش تحقیق همبستگی بهره گرفته شده است .
ابزارگردآوری داده‌ها دراین پژوهش رویکرد پروفرما براساس مدل CAF (ویرایش ۲۰۰۶) بود، تحلیل داده‌های پژوهش درسطح آمار توصیفی انجام گرفت و درنهایت، با بهره گیری از سیستم امتیازدهی کلاسیک CAF و پانل‌های ارزیابی گروه توانمندسازها و نتایج و به کمک نرم‌افزارهای آماری SPSS, STATISTICA , EXCEL به تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی نتایج و فرضیه‌های تحقیق پرداخته شد.
کیفیت عملکرد اداره کل پست استان خراسان رضوی درمسیربهبود و تعالی در دو حوزه توانمندسازها و نتایج مورد بررسی قرار گرفت، که در حوزه توانمندسازها و نتایج به ترتیب امتیازات ۱۶۶.4 (۳۳%) و ۱۶۸.72(۴۲%) را به خود اختصاص داده است و امتیاز نهایی شرکت براساس سنجش ابعاد نه گانه مدل کاف برابربا ۳۳۵.12 (%۳۳)می باشد.
درمورد ارتباط بین نتایج و توانمند سازها، نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط معنا داری بین دوگروه توانمندسازها و نتایج و جوددارد (0.845=r، p=0). 

کلیدواژه‌ها