بررسی ارتباط سلامت سازمانی با عملکرد مدیران آموزش و پرورش شهرستان ساوه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این پژوهش به بررسی ارتباط  سلامت سازمانی با عملکرد (فنی، انسانی، ادراکی) مدیران آموزش و پرورش شهرستان ساوه در سال 1388-1389  پرداخته شده است که جامعه آماری  تمامی معلمان مقطع متوسطه شهرستان ساوه  در سال 89-88 می‌باشند و نمونه‌ای به حجم  120 نفر با استفاده از فرمول  حجم نمونه کوکران به طور تصادفی و به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای  به عنوان نمونه تعیین شدند. روش  پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد و داده‌ها توسط دو پرسشنامه گردآوری شدند که اعتبار آنها از روش اعتباریابی آلفای کرونباخ برآورد گردید. نتایج زیر در ارتباط با  فرضیه‌های پژوهش  حاصل شد که با سطح 99 درصد اطمینان بین سلامت سازمانی و عملکرد (فنی، انسانی و ادراکی) مدیران ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. یعنی هرچه سلامت سازمانی  افزایش یابد، عملکرد مدیران نیز افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها