مشارکت شهروندان درخط‌مشی گذاری عمومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این مقاله مشارکت عمومی و تاثیرات آن در خط‌مشی گذاری‌های عمومی بررسی می‌شود. در این راستا ضمن بررسی برخی تعاریف از خط‌مشی گذاری عمومی و مشارکت عمومی، هدف از مشارکت عمومی، انواع مشارکت عمومی و در نهایت مزایا و معایب آن عنوان می‌گردد. نتیجه نشانگر آن است که هر چند مشارکت شهروندان در خط‌مشی گذاری‌های عمومی امری ضروری است، میزان و شیوه مشارکت باید متناسب با شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هر کشور تعیین گردد.

کلیدواژه‌ها