بررسی تأثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

نوشتار حاضر، به بررسی این موضوع که چگونه می‌توان با مدیریت سرمایه فکری به  عملکرد  مالی بهینه دست یافت، می‌پردازد. در واقع پاسخهایی که سازمانها به محیط امروزی کسب و کار نشان داده‌اند، نشان می‌دهد که آنها باید بر منابع نامشهودی تکیه داشته باشندکه قبلاً کمتر مورد توجّه بوده اند. این پژوهش در گروه صنعتی «سدید» انجام شده است و میزان مدیریت سرمایه فکری با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد مورد سنجش قرار گرفته است. عملکرد مالی سازمان نیز به وسیله سودآوری توصیف شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین مدیریت سرمایه فکری وعملکرد مالی سازمان همبستگی مثبتی وجود  دارد؛ به صورت جزئی تر می‌توان گفت که وفاداری و تعهّد، رضایت کارمندان و همسویی ارزشهای کارمندان با سازمان، مدیریت دانش، فرهنگ بالای سازمانی و رضایت مشتری از عوامل نامشهودی هستند که سبب عملکرد مالی بهینه سازمان می‌شوند.
 

کلیدواژه‌ها